UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

mgr Anna Kaczmarek
mgr Anna Surendra
p. 314; e-mail: andziorek_7@autograf.pl(aktualizacja 29.11.2017 r.)

O sobie

   W czerwcu 2012 roku ukończyłam studia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, broniąc pracę magisterską pt. Amerykanizacja polszczyzny w polskich serialach obyczajowych. Zainteresowania językoznawcze oraz medioznawcze wykorzystałam także we wcześniejszych badaniach naukowych, których efektem była przedstawiona w lipcu 2010 roku praca licencjacka pt. Dowcip językowy w serialu BrzydUla. Obecnie rozpoczynam pracę nad rozprawą doktorską dotyczącą problematyki mody na zapożyczenia angielskie we współczesnej prasie polskiej. Zarówno przywilejem, jak motywacją do dalszych badań językoznawczych jest dla mnie opieka naukowa mojej Pani Promotor, Pani Profesor Anny Piotrowicz.


Zainteresowania

•    literatura (przede wszystkim powieść kryminalna oraz XIX-wieczna literatura angielska)
•    językoznawstwo (kultura języka polskiego, języki obce, głównie angielski)
•    medioznawstwo
•    film i serial
•    muzyka (jazz, muzyka filmowa, amerykański punk rock, twórczość J.S.Bacha)
•    sporty wodne (żeglarstwo i nurkowanie)


Publikacje

Artykuły

Między operą mydlaną a serią fabularną  serial transzowy, „Podteksty” 2012, nr 1-2, s. 19–25 [wersja elektroniczna].

Angielskie nazwy zawodów w polskich serialach obyczajowychPoznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2013, t. 20, z. 1. 

O kreatywnych anglicyzmach w polskiej prasie kobiecej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2013, nr 2, s. 13–23 [wersja elektroniczna].

Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej, w: Kultura języka w komunikacji zawodowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek- Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2014, s. 4958.

Fluo, antracyt i rozlana benzyna, czyli nazwy kolorów w polskiej współczesnej prasie kobiecej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2014, t. 21, s. 155–166.

Moda na anglicyzmy modowe w prasie kobiecej, w: Młodzi o języku, pod red. Moniki Kresy, Warszawa 2014, s. 101–110.

Świat fashion, czyli o anglicyzmach modowych w polskiej współczesnej prasie kobiecej, „Słowo. Studia Językoznawcze” 2014, nr 5, s. 82–94.

Angielskie dublety leksykalne w polskiej prasie kobiecej – kilka uwag o ocenie innowacji językowych, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2015, t. LXIII, z. 6, s. 89–100.

Wizerunek kobiety w pismach o niej i dla niej w świetle mody na zapożyczenia angielskie, w: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Szczecin 2015, s. 107–120.

Tytuły angielskie w polskiej współczesnej prasie kobiecej, w: Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2016, s. 177–186.

Współczesny wizerunek mężczyzny w prasie kobiecej, w: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Szczecin 2016, s. 75–82.

red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
Document made with Nvu