UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Beata Jezierska
dr Beata Jezierska
p. 314; e-mail: beatrice@amu.edu.pl

konsultacje: via e-mail

(aktualizacja 28.02.2017 r.)

O sobie

   W czerwcu 2010 roku ukończyłam studia w Instytucie Filologii Polskiej UAM, przedstawiając pracę magisterską pt. Innowacje leksykalne w polskim dyskursie prasowym na przykładzie tygodnika "Newsweek". Obecnie, pod opieką naukową mojej Pani Promotor, Pani Profesor Anny Piotrowicz, pracuję nad rozprawą doktorską dotyczącą problematyki frazeologizmów w polskich przekładach współczesnych powieści francuskich.
   W projekcie tym próbuję zbadać funkcjonowanie kanonicznych form polskich związków frazeologicznych i ich innowacyjnych użyć w tłumaczeniach współczesnej prozy francuskiej na język polski. Szczegółowym celem badawczym jest próba stworzenia klasyfikacji typów relacji przekładowych występujących w danych kontekstach, tzn. między danym polskim frazeologizmem a oryginalnym francuskim tekstem. Ponadto chciałabym znaleźć odpowiedzi na pytania o to: 1) co kryje się za użytymi w tłumaczeniach frazeologizmami, 2) jakie mechanizmy wpływają na decyzję tłumacza o ich użyciu i – wreszcie – 3) czy istnieje jakaś regularność w tym względzie.

About me

 In June 2010 I graduated from Adam Mickiewicz University in Poznan (Institute of Polish Philology) with my MA thesis "Lexical innovations in the Polish press discourse on the basis of Newsweek Polska". Currently, with a scientific guidance of my supervisor, Professor Anna Piotrowicz, I'm working on my PhD thesis on idioms in Polish translations of modern French novels.
In this project I'm trying to investigate functioning of the canonical forms of Polish idiomatic expressions and their innovative uses in the translations of modern French prose into Polish. The specific research objective is an attempt to create a classification of types of "translation relationships" occurring in the specified contexts, it means between the Polish idiomatic expression and the original French text. Therefore, I would like to find an answer to the questions about: 1) what is behind idiomatic expressions used in the translation, 2) what mechanisms influence the translator's decision to use them and, finally, 3) if there exists any regularity in this regard.


Zainteresowania

  Literatura polska i europejska (zwłaszcza francuska i włoska), językoznawstwo (frazeologia i leksykografia, także w perspektywie porównawczej; najnowsze słownictwo), języki obce (szczególnie – ukochane francuski i włoski), sztuka przekładu, podróże, moje miejsca: Paryż, Rzym i Sycylia. 

Interests


   Polish and European (especially French and Italian) literature, linguistics (phraseology and lexicography, also in a comparative perspective; latest words), foreign languages (especially my beloved French and Italian), art of translation, traveling, my places: Paris, Rome and Sicily.


Publikacje

Artykuły

Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2014, s. 39–48 [współautor: Małgorzata Jakobsze][ dostęp on-line].

Problem frazeologizmów w przekładziePoznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 2014, t. 21 (41), z. 1, s. 139–149 [dostęp on-line].

Korespondencyjne formuły grzecznościowe w e-mailachKwartalnik Językoznawczy" 2013, nr 2, s. 1–12,  [dostęp on-line].

Makro- i mikrostruktura słownika przekładowego w świetle polskiej praktyki frazeograficznej (na podstawie Polsko-francuskiego słownika frazeologicznego" Leona Zaręby), [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, pod red. G. Dziamskiej-Lenart i J. Liberka, Poznań 2013, s. 91-99.

Leksemy etyka i etykieta w polskich słownikach ogólnych i słownikach wyrazów obcych, w: Kultura komunikacji językowej 2. Etyka i etykieta w komunikacji językowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2012, s. 69-82.

Innowacje leksykalne w polskim dyskursie prasowym na przykładzie tygodnika „Newsweek” (próba typologii), „Język Polski” 2011, z. 4, s. 294–302.

Słownictwo botaniczne w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2011, z. 5, s. 1–12 [dostęp on-line].

Od realu do wirtualu. O innowacjach leksykalnych w polskich tygodnikach, [w:] Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczach nauk, pod red. A. Kobylarka, L. Jakubowskiej, J. Golonki i J. Gulanowskiego, Wrocław 2010, s. 346–351.

Papież-poeta. Kilka słów o języku „Tryptyku rzymskiego”, [w:] Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, pod red. M. Rybki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, s. 19–25.

Recenzje

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, pod red. P. Flicińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 103, [w:] „Kwartalnik Językoznawczy” 2012, z 1, s. 99–108, [dostęp on-line].


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
Document made with Nvu