UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


BIBLIOGRAFIA Z ZAKRESU KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA STUDENTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH SEMINARIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH 

(403 pozycje; aktualizacja  14.02.2016 r.)

1.      J. Anusiewicz, Pragmatyka lingwistyczna a kultura języka, „Poradnik Językowy” 1986, z. 9-10, s. 612-624.

2.      E. Balcerzan, Brzydkie słowa w literaturze pięknej, „Nurt” 1966, nr 4.

3.      M. Bańko, O normie i błędzie, „Poradnik Językowy” 2008, z. 5, s. 3-17.

4.      Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, pod red. J. Bartmińskiego i U. Majer-Baranowskiej, Lublin 2005.

5.      J. Bartmiński, Pasywne i aktywne paneuropeizmy we współczesnym języku polskim, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 109-116.

6.      J. Bartmiński, Styl potoczny, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 115-134.

7.      S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009.

8.      S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.

9.      S. Bąba, Z zagadnień współczesnej normy językowej, „Studia Polonistyczne” IX, 1981, s. 27-36.

10.  S. Bąba, P. Fliciński, J. Liberek, Nowe jednostki frazeologiczne w zasobie współczesnej polszczyzny, w:  Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej, Szczecin 2004, s. 199-2004.

11.  S. Bąba, P. Fliciński, J. Liberek, K. Skibski, Szkice frazeologiczne, red. nauk. G. Dziamska-Lenart, Poznań 2013.

12.  S. Bąba, J. Liberek, Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego, Poznań 2011.

13.  S. Bąba, K. Skibski, O pisowni nazw własnych i ich derywatów we frazeologizmach, „Język Polski” 2003, z. 4-5, s. 288-293.

14.  I. Biernacka-Ligięza, Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, Wrocław 1999, s. 166-181.

15.  Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego, S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2014.

16.  M. Bondkowska, J. Kulińska, Współczesne zmiany rekcji czasowników, „Poradnik Językowy” 1993, z. 9-10, s. 524-537.

17.  M. Borejszo, Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2007.

18.  J. Bralczyk, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, wyd. 2., Gdańsk 2004.

19.  J. Bralczyk, Manipulacja językowa, w: Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2000, s. 244-250.

20.  J. Bralczyk, O używaniu języka w polskiej polityce w latach dziewięćdziesiątych, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków1999, s. 197-217.

21.  J. Bralczyk, J. Wasilewski, Polskie języki publiczne, w: Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, pod red. J. Warchali i D. Krzyżyk, Katowice 2008, s. 273-288.

22.  M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.

23.  I. Burkacka, Błędy składniowe, Warszawa 2014.

24.  D. Buttler, Germanizmy składniowe, „Poradnik Językowy” 1987, z. 6, s. 479-482; „Poradnik Językowy” 1987, z. 7, s. 562-565.

25.  D. Buttler, Hybrydy w nowym słownictwie polskim, „Poradnik Językowy” 1990, z. 2, s. 145-150. 

26.  D. Buttler, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny (Walencja wyrazów), Warszawa 1976.

27.  D. Buttler, Niektóre cechy normy leksykalnej, „Poradnik Językowy” 1990, z. 3, s. 181-187.

28.  D. Buttler, Wyrazy modne, „Przegląd Humanistyczny” 1962, nr 4, s. 99-112.

29.  D. Buttler, Zapożyczenia niemieckie jako problem normatywny, „Poradnik Językowy” 1987, z. 5, s. 399-403.

30.  D. Buttler, Z zagadnień kodyfikacji współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 1982, z. 6, s. 359-367.

31.  D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1971.

32.  D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

33.  D. Buttler, H. Satkiewicz, Dynamizm zmienności współczesnej polszczyzny a polityka kodyfikacyjna, „Poradnik Językowy” 1990, z. 9-10, s. 672-679.

34.  D. Buttler, H. Satkiewicz, Prasa jako źródło w badaniach innowacji słownikowych współczesnej polszczyzny, „Studia Linguistica Polono-Slovaca”, t. III, Wrocław 1990, s. 63-69.

35.  A. Cegieła, Czym jest mowa nienawiści?, „Poradnik Językowy” 2014, z. 1, s. 7-17.

36.  A. Cegieła, Norma wzorcowa i norma użytkowa komunikacji we współczesnej polszczyźnie, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa.  Wrocław 1995, pod red. J. Miodka, Wrocław 1996, s. 25-33.

37.  A. Cegieła, Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka słowa a poprawność polityczna, „Poradnik Językowy” 2013, z. 10, s. 57-70.

38.  A. Cegieła, P. Kuciński, L. Polkowska, Studia z etyki słowa, Warszawa 2014.

39.  W. Chlebda, Frazematyka, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 335-342.

40.  W. Chlebda, Frazeologia polska minionego wieku, w: Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001, s. 155-165.

41.  W. Chlebda, Skrzydlate słowa a frazeologia, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010, s. 9-20.

42.  W. Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole 2005.

43.  T. Chodowiec, Kategorie język mówiony, język pisany; oficjalny, nieoficjalny w dobie rozwoju nowych form komunikacji elektronicznej, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 59-71.

44.  K. Czarnecka, Postawy młodzieży szkolnej wobec wulgaryzacji języka uczniowskiego, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, Wrocław 1999, s. 158-165.

45.  K. Data, Wpływ komunikacji sieciowej na współczesną polszczyznę, w: Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2009, s. 131-138.

46.  M. Dąbrowska, Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, w: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 2-4 marca 2000), Seria „Język a komunikacja” 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 95-111.

47.  K. Decuyper, Znajomość polskich wulgaryzmów wśród cudzoziemców studiujących w Krakowie, w: Współczesna leksyka, pod red. K. Michalewskiego, cz. I, Łódź  2001, s. 55-63.

48.  P. Dębowiak, „Nie ogarniam!” – o nowych użyciach czasownika ogarniać i jego derywatów, „Język Polski” 2013, z. 3, s. 223-226.

49.  K. Długosz, Współczesne „europejskie” nazwy młodzieżowe, Szczecin 2003.

50.  M. Dolacka-Gasparska, Działalność telewizji publicznej na rzecz poprawności językowej ze szczególnym uwzględnieniem języka reklamy, w: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2007, s.177-190.

51.  W. Doroszewski, Istota i mechanizm błędów językowych, w tegoż: Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa 1966, s. 74-92.

52.  W. Doroszewski,  Kryteria poprawności językowej, Warszawa1950.

53.  S. Dubisz, Probabilistyka lingwistyczna, czyli o rozwoju polszczyzny w XXI wieku, w: Przyszłość języka, pod red. S. Krzemień-Ojaka i B. Nowowiejskiego, Białystok 2001, s. 45-63.

54.  S. Dubisz, Sytuacja języka polskiego w świecie, „Poradnik Językowy” 2013, z. 8, s. 5-12.

55.  S. Dubisz, Wpływy łaciny na język polski, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 3-13.

56.  S. Dubisz, Z historii puryzmu i liberalizmu językowego, w: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka i G. Majkowskiej, Warszawa 1999, s. 9-17.

57.  B. Dunaj, Elementy obce w najnowszej leksyce polskiej, w: Studia historycznojęzykowe III: Rozwój polskiego systemu językowego, pod red. K. Rymuta i W. R. Rzepki, Kraków 2000, s. 313–318.

58.  B. Dunaj, O stanie współczesnej polszczyzny, w: Język trzeciego tysiąclecia 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 25-34.

59.  B. Dunaj, Tendencje rozwojowe najnowszej leksyki polskiej, w: Współczesna leksyka, pod red. K. Michalewskiego, cz. I, Łódź 2001, s. 76-83.

60.  B. Dunaj, Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 2006, z. 3, s. 161-172.

61.  B. Dunaj, M. Mycawka, Norma i kodyfikacja, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 67-75.

62.  B. Dunaj, R. Przybylska, K. Sikora, Język na co dzień, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999, s. 227-251.

63.  Dyskursy trzeciego tysiąclecia II, pod red. E. Pajewskiej, Szczecin 2013.

64.  A. Dyszak, Powieść Doroty Masłowskiej jako obraz przemian we współczesnej kulturze i współczesnej polszczyźnie, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. K. Ożoga i E. Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006, s. 21-30.

65.  G. Dziamska-Lenart, Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Poznań 2004.

66.  G. Dziamska-Lenart, Słowniki frazeologiczne języka polskiego na przełomie XX i XXI wieku, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Chełm 2010, s. 41-56.

67.  G. Dziamska-Lenart, Z zagadnień defrazeologizacji stałych związków wyrazowych, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Poznań 2006, s. 33-43.

68.  Etyka i etykieta w komunikacji językowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego,  Poznań 2012.

69.  P. Fliciński, Co po „Psach” zostało? Refleksje frazeografa o niefilmowej przestrzeni współczesnej polszczyzny, „Images” 2008, nr 11-12, s. 189-197.

70.  P. Fliciński, Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób związków idiomatycznych współczesnej polszczyzny, w: Nowe studia leksykograficzne 2, pod red. P. Żmigrodzkiego i R. Przybylskiej, Kraków 2008, s. 105-116.

71.  P. Fliciński, Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010, s. 21-32.

72.  P. Fliciński, Wielokształtność związków idiomatycznych a norma frazeologiczna (na marginesie projektu indeksu „rozgałęzionego” FRAZIR), w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 163-173.

73.  Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, pod red. W. Chlebdy, Opole 2007.

74.  S. Frycie, M. Jurkowski, K. Sicińska, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.

75.  S. Gajda, Agresja językowa w stosunkach międzyludzkich, w: Język narzędziem myślenia i działania, pod red. W. Gruszczyńskiego, Warszawa 2002, s. 59-66.

76.  S. Gajda, Język polski wobec tendencji rozwojowych współczesnego świata, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007, s.13-20.

77.  S. Gajda, System norm współczesnej polszczyzny, „Studia Polonistyczne”, t. IX, Poznań 1981, s. 15-25.

78.  H. Gardzińska, Przestukaj na komórkę, czyli o językowych zachowaniach Polaków w sytuacji rozmowy telefonicznej, „Poradnik Językowy” 1999, z. 4, s. 30-38.

79.  M. Gaszyńska-Magiera, Rozmowa kwalifikacyjna w świetle polskiej etykiety językowej, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 455-462.

80.  M. Głowiński, Czy literatura może być wzorem mowy, w: Poetyka i okolice, Warszawa 1992, s. 242-257.

81.  M. Głowiński, Mowa agresji, w: Skrzydła i pięta, Kraków 2004, s. 63-77.

82.  S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.

83.  S. Grabias, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 235-253.

84.  W. Gruszczyński, Czaty w sieci, czyli o (polskich) zwyczajach językowych w Internecie, w: Szkolna Biblioteka Humanisty – Spotkania nie tylko literackie, Warszawa 2001, s. 209-223.

85.  W. Gruszczyński, Czy normy językowe obowiązują w Internecie?, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001, s. 183-190.

86.  A. Grybosiowa, Destrukcja tradycyjnego, polskiego modelu grzeczności. Nowe formuły globalne, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. K. Ożoga i E. Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006, s. 31-37.

87.  A. Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.

88.  A. Grybosiowa, O funkcjach kwalifikatorów metajęzykowych w rozmowach medialnych, w: Potoczność a zachowania językowe Polaków, pod red. B. Bonieckiej i S. Grabiasa, Lublin 2007, s. 147-152.

89.  A. Grybosiowa, O kilku przejawach barier w komunikacji międzypokoleniowej, „Poradnik Językowy” 2007, z. 10, s. 15-22.

90.  A. Grybosiowa, Polaryzacja opinii o wulgaryzmach współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 2006, z. 6, s. 57-63.

91.  A. Grybosiowa, Przełamywanie tradycji kulturowo-językowej w polszczyźnie medialnej, w: Język w przestrzeni społecznej, pod red. S. Gajdy, K. Rymuta,  U. Żydek-Bednarczuk, Opole 2002.

92.  A. Grybosiowa, Współczesne tendencje ograniczania wariantywności składniowo-semantycznej, „Poradnik Językowy” 2009, z. 9, s. 9-15.

93.  A. Grybosiowa, Zmiany w świadomości językowej współczesnych Polaków, „Poradnik Językowy” 1996, z. 1, s. 65-71.

94.  Gry  w języku, literaturze i kulturze,  pod red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk, Warszawa 1997.

95.  J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

96.  J. Grzenia, Zasady komunikacji internetowej, w: Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006, s. 311-345.

97.  B. Guz, Język wchodzi w grę o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti, „Poradnik Językowy” 2001, z. 10, s. 9-20.

98.  G. Habrajska, Strategie konwersacyjne w internetowych grupach dyskusyjnych, w: Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, pod red. G. Szpili, Kraków 2002, s. 161-173.

99.  K. Handke, Przyczyny ograniczania fleksji nominalnej we współczesnej polszczyźnie, w: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, pod red. K. Handke i H. Dalewskiej-Greń, Warszawa 1994, s. 73-83.

100.  K. Handke, Rozważania i analizy językoznawcze, Warszawa 1997.

101.  K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008.

102.  Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, pod red. J. Mazura i M. Rumińskiej, Lublin 2007.

103.   J. Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin 2008.

104.   J. Ignatowicz-Skowrońska, Przyczyny modyfikowania znaczeń związków frazeologicznych w tekstach współczesnej polszczyzny, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, pod red. L. Mariak i A. Seniów, Szczecin 2011, s. 85-98.

105.  Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym, pod red. J.  Nijakowskiej, Kraków 2010.

106.  H. Jadacka, Czy istnieje słowotwórstwo normatywne?, „Poradnik Językowy” 2004, z. 2, s. 91-100.

107.  H. Jadacka, Kryteria oceny faktów morfologicznych w języku (Fleksja), „Poradnik Językowy” 1995, z. 4, s. 5-20.

108.  H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

109.  H. Jadacka, System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 2001.

110.  H. Jadacka, Wpływ mediów na złagodzenie kryteriów poprawności słowotwórczej, w: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka i G. Majkowskiej, Warszawa 1999, s. 27-36.

111.  M. Jakubowicz, Enancjosemia – próba przedstawienia podstawowych problemów, „Język Polski” 2010, z. 1, s. 23-31.

112.  M. Jasińska, Językowy savoir-vivre w internecie, w: Język w komunikacji, t. 3, pod red. G. Habrajskiej, Łódź 2001, s. 119-125.

113.  A. Jawór, Reinterpretacje polskich związków frazeologicznych, „Poradnik Językowy’ 2010, z. 6, s. 36-47.

114.  Język perswazji publicznej, pod red. K. Mosiołek-Kłosińskiej i T. Zgółki, Poznań 2003.

115.  Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, pod red. J. Dybiec i G. Szpili, Kraków 2010.

116.  Język polski u progu XXI wieku. Studencka międzynarodowa konferencja naukowa. Łódź, 10-11 maja 2005, pod red. R. Marciniak, Łódź 2008.

117.  Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, pod red. S. Gajdy, Opole 2008.

118.  Język w mediach elektronicznych, pod red. J. Podrackiego i E. Wolańskiej, Warszawa 2008.

119.  Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, pod red. K. Ożoga. Rzeszów 2009.

120.  I. Kamińska-Szmaj, Propaganda, perswazja, manipulacja - próba uporządkowania pojęć, w: Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego i P. Nowaka, Lublin 2004, s. 13-27.

121.  H. Karaś, Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie ogólnej – historia i współczesność, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 25-43.

122.  T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

123.  M. Karwat, K. Krzysztofek, M. Czyżewski, J. Kurczewski, J. Bralczyk, Mowa nienawiści jako przemoc, „Societas/Communitas” 2010, nr 2 (10).

124.  A. Kiklewicz, Frazeologia w ujęciu pragmatycznym (aspekt genderowy), w: Język a komunikacja 27. Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, pod red. J. Dybiec i G. Szpili, Kraków 2010, s. 221-232.

125.  Z. Klemensiewicz, Higiena językowego obcowania, „Język Polski” 1965, z. 1, s. 1-8.

126.  K. Kłosińska, Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012.

127.  E. Kołodziejek, „Czy growy jest morowy”? Nowe słowa w polszczyźnie a kryteria poprawności językowej, w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010, s. 341-347.

128.  E. Kołodziejek, Kto jest dzisiaj autorytetem językowym?, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 339-343.

129.  E. Kołodziejek, Zabiegi na twarz – o nowej konstrukcji składniowej w polszczyźnie, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 115-120.

130.  Komunikacja. Tradycja i innowacje, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Chełm 2013.

131.  Komunikacja w stechnicyzowanym świecie. Wpływ postępu technicznego na język i literaturę, pod red. A. Niekrewicz, B. Walczaka, J. Żurawskiej-Chaszczewskiej, Gorzów Wielkopolski 2014.

132.  Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, pod red. B. Kudry i E. Olejniczak, Łódź 2014.

133.  Komunikowanie się we współczesnym świecie, pod red. B. Kaczmarka i K. Markiewicz, Lublin 2003.

134.  D. Kopczyńska, Wulgaryzmy w mediach i literaturze z lat 2000-2001, w: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2007, s. 191-218.

135.  J. Kornhauser, Język we współczesnej literaturze polskiej, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków1999, s. 166-180.

136.  I. Kosek, Frazeologia i frazeografia polska w badaniach po 1989 roku, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 43-54.

137.  J. Kowalikowa, Język bez etykiety, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 463-472.

138.  J. Kowalikowa, O wulgaryzmach w świadomości językowej młodzieży, „Poradnik Językowy” 2008, z. 2, s. 3-15.

139.  J. Kowalikowa, Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, w: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 2-4 marca 2000), Seria „Język a komunikacja” 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 121-132.

140.  G. Kowalski, Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi, w: Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2009, s. 253-263.

141.  E. Krasnodębska, Produktywność formantu –ak w dziesięcioleciu 1990-2000 (w porównaniu z okresem 1945-1989), „Poradnik Językowy” 2004, z. 4, s. 35-45.

142.  Kreowanie światów w języku mediów, pod red. P. Nowaka i R. Tokarskiego, Lublin 2007.

143.  Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009.

144.  A. Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957-2004, Poznań 2010.

145.  B. Kulesza, Najnowsze anglicyzmy w języku prasy młodzieżowej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, nr 3-4.

146.  Kultura  języka polskiego w praktyce prawniczej, pod red. D. Kali i E. Kubickiej, Bydgoszcz 2014.

147.  Kulturowe konteksty języka, pod red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońskiej, Szczecin 2014.

148.  H. Kurek, Współczesna norma fonetyczna – obowiązujący wzorzec a rzeczywistość (na przykładzie języka inteligencji), w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, przy współpracy M. Zaśko-Zielińskiej i I. Borkowskiego, Wrocław 1999, s. 201-207.

149.  H. Kurkowska, Język ludzi myślących, w tejże: Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991, s. 201-208.

150.  H. Kurkowska, Polityka językowa a zróżnicowanie społeczne współczesnej polszczyzny, w tejże: Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991, s. 178-188.

151.  H. Kurkowska, Próba charakterystyki socjolingwistycznej współczesnego języka polskiego, w: Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, pod red. H. Kurkowskiej, Warszawa 1981, s. 7-46.

152.  H. Kurkowska, Zapożyczenia semantyczne we współczesnej polszczyźnie, w tejże: Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991, s. 233-347.

153.  A. Kwaśnicka-Janowicz, P. Pałka, Współczesny warsztat językoznawcy – elektroniczne zasoby i narzędzia badawcze, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 154-170.

154.  G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przełożył i wstępem opatrzył T. P. Krzeszowski, Warszawa 2010.

155.  R. Lebda, POTOCZNOŚĆ – czyli mowa bytu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2003, z. 59, s. 113-124.

156.  A. M. Lewicki, Nagłówki w formie ustalonych związków wyrazowych jako narzędzie manipulacji, w: A. M. Lewicki, Studia z polskiej frazeologii, Łask 2009, s. 131-141.

157.  A. M. Lewicki, Studia z teorii frazeologii, Łask 2003.

158.  A. M. Lewicki, A. Pajdzińska, Frazeologia, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 315-333.

159.  J. Liberek, Badanie ewolucji stylistycznej stałych związków frazeologicznych na podstawie danych leksykograficznych. Uwagi wstępne w związku z kwalifikowaniem frazeologizmów w XX-wiecznych słownikach, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Chełm 2010, s. 65-78.

160.  J. Liberek, Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań 1998.

161.  J. Liberek, Norma wyobrażeniowa a norma skodyfikowana (w świetle materiałów Telefonicznej Poradni Językowej UAM), „Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XXI, 1994, s. 108-116.

162.  J. Liberek, Zmiany w zasobie frazeologicznym współczesnej polszczyzny, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010, s. 33-56.

163.  M. Lisiecki, Komunikacja przez komputer, w: Język w komunikacji, t. 3, pod red. G. Habrajskiej, Łódź 2001, s. 106-118.

164.  I. Loewe, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

165.  W. Lubaś, Co jest teraz ważne w polskiej polityce językowej?, w: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, pod red. J. Mazura, Lublin 1999, s. 25-36.

166.  W. Lubaś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003.

167.  W. Lubaś, Rola słownictwa potocznego w polszczyźnie ostatniego dziesięciolecia, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 59-68.

168.  W. Lubaś, Słownictwo potoczne w mediach, w: : Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000, s. 79-95.

169.  W. Lubaś, Uzupełnienia do potoczności, w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010, s. 393-401.

170.  A. Lusińska,  Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów, Toruń 2007.

171.  M. Łaziński, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa 2006.

172.  I. Łuc, Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, Katowice 2010.

173.  I. Łuc, A. Bortliczek, Język uwikłany w ponowoczesność, Katowice 2011.

174.  M. Maciołek, Anglicyzmy komputerowe. Adaptacja i oddziaływanie na polszczyznę ogólną, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 205-216.

175.  J. Maćkiewicz, Czy Polska jest częścią Europy? Polszczyzna w europejskiej lidze językowej, w: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 2-4 marca 2000), Seria „Język a komunikacja” 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 49-56.

176.  J. Maćkiewicz, Wyrazy międzynarodowe (internacjonalizmy) we współczesnym języku polskim, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 555-562.

177.  M. Madejowa, Współczesna polska norma językowa w zakresie wymowy samogłosek nosowych, „Studia Phonetica Posnaniensia”, vol. 1, Poznań 1987, s. 31-56.

178.  G. Majkowska, Język mediów w perspektywie aksjologicznej, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007,  s. 93-103.

179.  G. Majkowska, O języku mediów, w: Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2000, s. 232-243.

180.  G. Majkowska, H. Satkiewicz, Język w mediach, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków1999, s. 181-196.

181.  E. Malinowska, O poprawności tekstów urzędowych, „Poradnik Językowy” 1999, z. 8-9, s. 43-48.

182.  A. Małocha-Krupa, Słowa w lustrze. Pleonazm - semantyka - pragmatyka, Wrocław 2003.

183.  E. Mańczak-Wohlfeld, Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków 2006.

184.  E. Mańczak-Wohlfeld, Jeszcze o najnowszych zapożyczeniach angielskich w języku polskim, „Poradnik Językowy” 2000, z. 2, s. 74–76.

185.  E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków  1995.

186.  E. Mańczak-Wohlfeld, Występowanie zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie, w: Język trzeciego tysiąclecia II. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 28 lutego - 2 marca 2002), t. 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, pod red. W. Chłopickiego, Kraków 2002, s. 341-347.

187.  R. Marcinkiewicz, Lepper, lepperiada, lepperyzmy, „Poradnik Językowy” 2003, z. 6, s. 51-61.

188.  M. Marcjanik, ABC grzeczności językowej, w: Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006, s. 231-310.

189.  M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.

190.  M. Marcjanik, Retoryczny wymiar językowej grzeczności. Na przykładzie form adresatywnych w komunikowaniu społecznym, „Poradnik Językowy” 2013, z. 6, s. 74-82.

191.  A. Markowski, Błędy leksykalne, frazeologiczne i słowotwórcze, Warszawa 2014.

192.  A. Markowski, Ewolucja normy w polszczyźnie XX wieku, w: Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001, s. 65-71.

193.  A. Markowski, Funkcja stabilizacyjna najważniejszą funkcją działań kulturalnojęzykowych, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 330-332.

194.  A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

195.  A. Markowski, O pojęciu i typach internacjonalizmów semantycznych, „Poradnik Językowy” 2004, z. 2, s. 39-50.

196.  A. Markowski, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1982.

197.  A. Markowski, Polszczyzna w dokumentach unijnych. Dylematy tłumaczy Unii Europejskiej, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007, s. 21-33.

198.  A. Markowski, Postawy użytkowników wobec języka, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, Wrocław 1999, s. 15-32.

199.  A. Markowski, Słowniki poprawnej polszczyzny dawniej i dziś (uwagi leksykografa), „Poradnik Językowy” 2010, z. 4, s. 41-50.

200.  A. Markowski, M. Ciupińska, E. Dulna-Rak, E. Kozioł-Chrzanowska, M. Łozińska, A. Niepytalska-Osiecka, M. Pawelec-Skurzyńska, U. Zdunek, Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów językowych, w: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2011, s. 11-48.

201.  A. Markowski, J. Podracki, Problem kodyfikacji i normalizacji języka polskiego, w: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, pod red. J. Mazura, Lublin 1999, s. 49-61.

202.  A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 49-71.

203.  A. Markowski, H. Satkiewicz, Kultura języka w powojennej Polsce, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa. Wrocław 1995, pod red. J. Miodka, Wrocław 1996, s. 11-24.

204.  A. Matkowski, Małysz a mowa polska, „Poradnik Językowy” 2003, z. 3, s. 33-42.

205.  A. Matusiak, Polskie słownictwo komputerowe, „Poradnik Językowy” 1997, z. 1, s. 24-28.

206.  K. Michalewski, Komunikaty mieszane, Łódź 2012.

207.  J. Miodek, Kultura języka w teorii i w praktyce, Wrocław 1983.

208.  J. Miodek, O normie językowej, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 73-83.

209.  J. Miodek, Osobliwości stylu Jana Pawła II, „Język Polski” 1984, z. 3, s. 173-176; 1988, z. 4-5, s. 230-233.

210.  K. Mosiołek-Kłosińska, O zakłóceniach łączliwości systemowej wyrazów. Zakłócenie łączliwości a błąd semantyczny, „Poradnik Językowy” 1997, z. 3, s. 6-21.

211.  K. Mosiołek-Kłosińska, Polskie słownictwo z okresu 1989-1999 na tle współczesnych zjawisk kulturowych, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 75-85.

212.  K. Mosiołek-Kłosińska, Ślady polskich przemian po 1989 roku w słownictwie ogólnym, w: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka i G. Majkowskiej, Warszawa 1999, s. 37-62.

213.  K. Mosiołek-Kłosińska, Wulgaryzacja języka w mediach, w: Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000, s. 75-85.

214.  K. Mosiołek-Kłosińska, Zakłócenie łączliwości normatywnej wyrazów jako przejaw działania tendencji do usuwania wyjątków, „Poradnik Językowy” 1997, z. 6, s. 9-18.

215.  P. Mostowik, W. Żukowski, Ustawa o języku polskim. Komentarz, Warszawa 2001.

216.  M. Mycawka, Adaptacja zapożyczeń frazeologicznych w polszczyźnie na przykładzie zwrotu zamiatać/zamieść coś pod dywan, „Język Polski” 2012, z. 3, s. 161-173.

217.  M. Mycawka, Potocyzmy w natarciu: trafiony/nietrafiony, „Język Polski” 2004, z. 5, s. 347-351.

218.  M. Mycawka, Produktywne formanty słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane zagadnienia), w: Współczesna leksyka, pod red. K. Michalewskiego, cz. II, Łódź 2001, s. 16-23.

219.  M. Mycawka, Wyrazy modne w świetle kultury języka, w: Kultura języka dziś, pod red. W. Pisarka i H. Zgółkowej, Poznań 1995, s. 108-119.

220.  A. Niekrewicz, Młodzieżowy język internetowy na tle starannej odmiany języka internautów i polszczyzny ogólnej, w: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” X, 2003, s. 155-173.

221.  A. Niekrewicz, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Gorzów Wielkopolski 2015.

222.  Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2011.

223.  Norma językowa w polszczyźnie, pod red. M. Bugajskiego, Zielona Góra 1995.

224.  Normalizacja języka w krajach Zachodu, pod red. A. Markowskiego i J. Puzyniny, Warszawa 1994.

225.  B. Nowakowska, Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005.

226.  Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2012.

227.  Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II,  pod red. M. Rutkowskiego, K. Zawilskiej, Olsztyn 2008.

228.  Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, pod red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilskiej, Olsztyn 2015.

229.  B. Nowowiejski, Łacina internetu, w: Przyszłość języka, pod red. S. Krzemień-Ojaka i B. Nowowiejskiego, Białystok 2001, s. 65-73.

230.  B. Nowowiejski, O przyszłości polskich gwar ludowych, w: Przyszłość języka, pod red. S. Krzemień-Ojaka i B. Nowowiejskiego, Białystok 2001, s. 97-112.

231.  B. Nowowiejski, Wpływy języka niemieckiego na polszczyznę w zakresie słownictwa, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 14-24.

232.  Oblicza komunikacji. Tabloidyzacja języka i kultury, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy, Wrocław 2010.

233.  Oblicza polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, R. Pawelca, Warszawa 2012.

234.  R. Ociepa, O współczesnych anglicyzmach w nazewnictwie zawodów i stanowisk służbowych, „Poradnik Językowy” 2001, z. 6, s. 49-55.

235.  K. M. Olkowska, Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku, „Studia Językoznawcze” 10, 2011, s. 211-256.

236.  K. Ozga, Grzeczni inaczej, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 473-482.

237.  K. Ożóg, Boskie usta, kultowe dialogiwpływ mediów na nowe wzorce językowe, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 11-20.

238.  K. Ożóg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów 2004.

239.  K. Ożóg, Medialne określenia człowieka – twórcy tekstów kultury. Sprzedaż kultów, ikon, legend, w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010, s. 437-446.

240.  K. Ożóg, Ostatnie zmiany w polszczyźnie na tle tendencji kulturowych Zachodu, w: Język trzeciego tysiąclecia II. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 28 lutego - 2 marca 2002), t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Seria „Język a komunikacja” 4, pod red. G. Szpili, Kraków 2002, s. 75-82.

241.  K. Ożóg, Pauperyzacja języka współczesnej polityki, „LingVaria” 2006, nr 1, s. 81-90.

242.  K. Ożóg, Polszczyzna pierwszej dekady XXI w. – próba uchwycenia najważniejszych zjawisk, w: Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25-26 września 2008 r., pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009, s. 21-31.

243.  K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. 3., Rzeszów 2007.

244.  K. Ożóg, Współczesne relacje między językiem polskim a kulturą, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Chełm 2010, s. 121-131.

245.  K. Ożóg, Wyrazy modne i nadużywane w polszczyźnie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 87-94.

246.  A. Pajdzińska, Literatura a normy języka ogólnego, „Poradnik Językowy” 1993, z. 5, s. 249-254.

247.  E. Pałuszyńska, Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka), Łódź 2006.

248.  R. Pawelec, M. Trysińska, Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, Warszawa 2008.

249.  A. Pawłowski, Język polski w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia, „Poradnik Językowy” 2005, z. 10, s. 3-27.

250.  M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław 2004.

251.  M. Peisert, Literatura tzw. postmodernizmu wobec normy językowej, „Poradnik Językowy” 1999, z. 8-9, s. 24-28.

252.  J. Pelc, Dwa pojęcia normy a poprawność, w: Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10-11 maja 2001), pod red. W. Gruszczyńskiego, Warszawa 2002, s. 96-102.

253.  Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010.

254.  Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, pod red. P. Flicińskiego, Poznań 2011.

255.  Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, pod red. G. Dziamskiej-Lenart i J. Liberka, Poznań 2013.

256.  B. Pędzich, Błędy fleksyjne, Warszawa 2014. 

257.  A. Pięcińska, Nowe zjawiska w polskiej rzeczywistości widziane przez pryzmat języka: grill, pager, notebook, „Poradnik Językowy” 2001, z. 1, s. 71–78.

258.  A. Piotrowicz, O poradach językowych udzielanych na łamach „Filipinki” trzydzieści lat temu. Przyczynek do badań nad normą językową, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Poznań 2006, s. 99-109.

259.  A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Norma wzorcowa a uzus polonistów, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 87-94.

260.  A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Trwałość i zmienność mody językowej – w pięćdziesiąt lat od publikacji Danuty Buttler, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 19-33.

261.  A. Piotrowicz,  M. Witaszek-Samborska, Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie w opinii jej użytkowników, w: Viribus Unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, Poznań 1998, s.169-176.

262.  T. Piotrowski, Pseudoanglicyzmy czy neoanglicyzmy? O współczesnych zapożyczeniach z języka angielskiego, w: Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, pod red. M. Balowskiego i W. Chlebdy, Opole 2005, s. 503-510.

263.  J. Podracki, Działalność telewizji publicznej na rzecz poprawności i sprawności językowej Polaków ( w latach 2003-2004), w: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2007, s. 169-176.

264.  L. Polkowska, Funkcje tautologii i pleonazmów we współczesnych wypowiedziach perswazyjnych, „Poradnik Językowy” 2007, z. 9, s. 46-59.

265.  L. Polkowska, Naruszanie zasad etyki poselskiej w latach 2001-2012, „Poradnik Językowy” 2014, z. 1, s. 61-70.

266.  Polska genologia lingwistyczna. Zagadnienia i problemy współczesnej genologii, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Warszawa 2008.

267.  Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, pod red. J. Mazura, Lublin 1999.

268.  Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, pod red. J. Warchali i D. Krzyżyk, Katowice 2008.

269.  Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. S. Gajdy, A. Markowskiego, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2005.

270.  Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultur Słowa, Gdańsk, 9-11 października 2008 roku,

271.  Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2007.

272.  D. Połowniak-Wawrzonek, Wpływ reklamy na współczesną polską frazeologię, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 211-222.

273.  D. Połowniak-Wawrzonek, Wpływ wypowiedzi polityków na współczesną polską frazeologię, w: Język w prawie, administracji i gospodarce, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2010, s. 199-209.

274.  M. Poprawa, Pragmatyczne, społeczne i kulturowe aspekty internetowej porady językowej, w: Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze, pod red. W. Żarskiego i B. Staniów, Koszalin 2010, s. 105-122.

275.  J. Porayski-Pomsta, Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie. Charakterystyka strukturalno-semantyczna, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 54-65.

276.  Potoczność a zachowania językowe Polaków, pod red. B. Bonieckiej i S. Grabiasa, Lublin 2007.

277.  Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny. Część I. Najnowsze zjawiska w polszczyźnie, pod red. K. Ruty i K. Zalejarz, Poznań 2009.

278.  W. Przyczyna, G. Siwek, Język w Kościele, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków1999, s. 130-148.

279.  J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.

280.  J. Puzynina, Kultura słowa ważny element kultury narodowej, Łask 2011.

281.  J. Puzynina, Problem kodyfikacji normy języka polskiego, „Poradnik Językowy” 1997, z. 6, s. 1-8; lub: J. Puzynina, Kultura słowa ważny element kultury narodowej, Łask 2011, s. 27-34.

282.  J. Puzynina, Problemy aksjologiczne w językoznawstwie, „Poradnik Językowy” 1984, z. 9-10, s. 539-556.

283.  R. S., Wulgaryzmy w literaturze, „Poradnik Językowy” 1997, z. 6, s. 71-77.

284.  A. Rabiej, Perspektywy języka polskiego w Unii Europejskiej. Przykład irlandzki, „LingVaria” 2006, nr 2, s. 113- 124.

285.  A. Rejter, Relacja język a emocje w perspektywie międzykulturowej, „Poradnik Językowy” 2008, z. 3, s. 12-23.

286.  Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, pod red. M. Marcjanik, Warszawa 2006.

287.  E. Rogowska-Cybulska, Dorobek teoretyczny i praktyczny językoznawstwa normatywnego i kultury języka w Polsce w latach 1989-2014, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 81-91.

288.  E. Rudnicka, Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie, „Poradnik Językowy’ 2010, z. 6, s. 15-35.

289.  E. Rudnicka, O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty, „Przegląd Humanistyczny” 2007, z. 3, s. 111–120. 

290.  E. Rudnicka, Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007, s. 57-67.

291.  M. Ruszkowski, Ewolucja normy językowej (na przykładzie form wariantywnych zawartych w Słowniczku błędów językowych Artura Passendorfera), „Język Polski” 2014, z. 4, s. 322-329.

292.  M. Ruszkowski, Nie tylko o kulturze języka, Kielce 1999.

293.  M. Ruszkowski, O akcencie hiperpoprawnym, „Poradnik Językowy” 2004, z. 7, s. 59-65.

294.  M. Ruszkowski, O kryterium uzualnym oceny innowacji językowych, w: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, pod red. K. Maćkowiaka i C.  Piątkowskiego, Zielona Góra 2004, s. 221-231.

295.  M. Ruszkowski, Problemy opisu współczesnych pleonazmów i tautologii, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 17-30.

296.  M. Ruszkowski, Tautologie z komponentem obcym we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2006, z. 8, s. 19-26.

297.  M. Ruszkowski, Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego, Kielce 1995.

298.  M. Ruszkowski, Wariantywność czasowników a  norma słownikowa, „Poradnik Językowy” 2009, z. 3, s. 68-73.

299.  A. Ryzza-Woźniak, Wpływ Unii Europejskiej na polszczyznę końca XX wieku, w: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 2-4 marca 2000), Seria „Język a komunikacja” 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 311-317.

300.  M. Rzeszutek, Słownictwo środowisk młodzieżowych w okresie polskiej transformacji, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 171-177.

301.  E. Rzetelska-Feleszko, Podstawy leksykalne obecnych nazw sklepów i firm, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 141-148.

302.  H. Satkiewicz, Neutralizacja nacechowania stylistycznego i ekspresywnego w słownictwie współczesnej polszczyzny, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 69-74.

303.  H. Satkiewicz, Norma współczesnego języka polskiego w odbiorze społecznym, w: Kultura języka dziś, pod red. W. Pisarka i H. Zgółkowej, Poznań 1995, s. 38-45.

304.  H. Satkiewicz, Teoretyczne problemy kultury języka w ujęciu Profesor Haliny Kurkowskiej, „Poradnik Językowy” 1985, z. 5, s. 303-306.

305.  H. Satkiewicz, Typy zmian w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, w: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, pod red. K. Handke i H. Dalewskiej-Greń, Warszawa 1994, s. 123-127.

306.  H. Satkiewicz, Zakres przydatności kryterium funkcjonalnego w ocenie zjawisk językowych, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10, s. 17-21.

307.  J. Senderska, Nowe znaczenia wyrazów klimat i klimatyczny, „Język Polski” 2009, z. 1, s. 32-37.

308.  E. Sękowska, Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 44-53.

309.  K. Skibski, O nowych derywatach typu impra, ściema, kolo, w: Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki językowej nominalizacji w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej, Szczecin 2004, s. 155-160.

310.  K. Skibski, M. Szczyszek, Ponowoczesna dynamika zmian w normie językowej, „Język Polski” 2009, z. 4-5, s. 285-292.

311.  K. Skibski, M. Szczyszek, Semantyczne i formalne uwarunkowania serii analogicznej w: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody. Studia o języku i stylu artystycznym, T. IV, pod red. K. Maćkowiaka i C. Piątkowskiego, Zielona Góra 2008, s. 97-111.

312.  B. Skowronek, Badania nad językiem w mediach po 1989 roku, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s.114-124.

313.  B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.

314.  A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005.

315.  A. Skudrzykowa, J. Warchala, Pani doktor, jak się wyrobię, to wpadnę – błąd czy nowa norma zachowań językowych, w: Język w przestrzeni społecznej, pod red. S. Gajdy, K. Rymuta i U. Żydek-Bednarczuk, Opole 2002, s. 197-202.

316.  T. Smółkowa, Leksyka w początkowym okresie przemian ustrojowych. Rodzaje zmian, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 51-58.

317.  T. Smółkowa, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków 2001.

318.  T. Smółkowa, Nowe słownictwo polskie, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 397-404.

319.  Sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego Rady Języka Polskiego [za 2010-2011, za lata wcześniejsze].

320.  Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań 2004.

321.  Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, pod red. E. Malinowskiej, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

322.  K. Sujkowska-Sobisz, Od lingwistyki tekstu do analizy dyskursu – polonistyczne badania nad tekstem w latach 1989-2014, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 106-113.

323.  D. Suska, Anglicyzmy w języku młodzieży – zagrożenie czy konieczna globalizacja polszczyzny?, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 217-226.

324.  M. Szczerbal, V. Kamasa, Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego, „Investigationes Linguisticae” 2012, Vol. XXVI.

325.  E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003.

326.  M. Szczyszek, Słowotwórcze sposoby wyrażania emocji w „najmłodszej polszczyźnie”, w: Wyrażanie emocji, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2006, s. 428–438.

327.  A. Szemberska, Wybrane nowe italianizmy we współczesnej polszczyźnie, „Kwartalnik Językoznawczy” 2011, nr 3.

328.  G. Szpila, Formy i funkcje frazeologizmów w powieściach Doroty Masłowskiej, „Język Polski”  2010,  z. 4-5,  s. 310-320.

329.  N. Szydłowska, „Botanicy” czy „ogrodnicy” - prospektywne postawy językoznawców dawniej i dziś, w: Przyszłość języka, pod red. S. Krzemień-Ojaka i B. Nowowiejskiego, Białystok 2001, s. 199-211.

330.  L. Szymański, Obniżanie wulgarności wyrazów. Badania na materiale korpusowym, „Biuletyn PTJ” 2013, z. LXVIII, s. 209-218.

331.  W. Szymborska, Przemówienie wygłoszone w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 15 maja 1995 r. w czasie nadania doktoratu honoris causa UAM, „Arkusz” 1995, nr 6, s. 1-2 [lub: Vislawa Szymborska. Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 15 V 1995, Poznań 1995, s. 15-19].

332.  A. Śledź, Przerywnik czy wykrzyknik? Analiza składniowa i semantyczna pewnych użyć słów uważanych za wulgarne, „Poradnik Językowy” 2003, z. 9, s. 69-74.

333.  B. Taras, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów 2013.

334.  B. Taras, Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito, w: Dialog a nowe media, pod red. M. Kity, Katowice 2004, s. 42-51.

335.  B. Taras, Ekspansja wulgarności w języku i w kulturze, „Język Polski” 2011, z. 5, s. 372-380.

336.  Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, pod red. J. Mazura i M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

337.  R. Tokarski, Manipulacja to zniewalanie. A cóż począć z „urodzonymi w niewoli?”, w: Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego i P. Nowaka, Lublin 2004, s. 61-70.

338.  M. Trysińska, Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie, Warszawa 2004.

339.  N. Urbańczyk-Adach, Zakres użycia przyimka dla we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2009, z. 9, s. 16-25.

340.  A. J. Urniaż, Internet a grzeczność językowa w językach czeskim, polskim, słowackim i angielskim, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 483-490.

341.  B. Walczak, Jan Paweł II a język polski, w: Jan Paweł II – człowiek i dzieło, pod red. B. Walczaka, Poznań 2001, s. 157-163.

342.  B. Walczak, Jan Paweł II a sztuka słowa, w: O człowieku w późnej nowoczesności. Jan Paweł II – osoba, życie, pontyfikat, pod red. B. Walczaka, Poznań 2004, s. 67-77.

343.  B. Walczak, Kultura języka polskiego dawniej i dziś, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 333-338.

344.  B. Walczak, Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Poznań 1987.

345.  B. Walczak, Norma językowa wobec elementów obcego pochodzenia, w: Kultura języka dziś, pod red. W. Pisarka i H. Zgółkowej, Poznań 1995, s. 120-133.

346.  B. Walczak, Nowe zapożyczenia w polszczyźnie drugiej połowy XX wieku, w: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury, pod red. E. Wiegandt, A. Czyżak i Z. Kopcia, Poznań 2003, s. 265–275.

347.  B. Walczak, O tzw. kryterium narodowym oceny innowacji językowych, „Studia Polonistyczne” IX, 1981, s. 45-55.

348.  B. Walczak, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10, s. 1-16.

349.  B. Walczak, Rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny w XX w., w: Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001, s. 141-153.

350.  B. Walczak, Słowa, które wracają, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. III, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 1998, s. 107-116.

351.  B. Walczak, Słowa papieża. Refleksje nad skutkami autorytetu językowego Jana Pawła II, „Życie i Myśl” 1986, nr 1/2, s. 15-23.

352.  J. Warchala, A. Furgalska-Skudrzyk, Potoczność – kategoria rozmyta?, w: Potoczność a zachowania językowe Polaków, pod red. B. Bonieckiej i S. Grabiasa, Lublin 2007, s. 21-32.

353.  M. Warchoł-Schlottmann, Aktualne problemy z feminizacją nazewnictwa w języku polskim, w: Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, pod red. G. Szpili, Kraków 2007, s. 237-245.

354.  M. Warchoł-Schlottmann, Ekspansja wyrażeń potocznych do języka oficjalnego, „Poradnik Językowy” 2004, z. 5, s. 31-42.

355.  M. Warchoł-Schlottman, Neutralizacja i nobilitacja wyrazów potocznych w języku publicznym po przełomie, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 263-270.

356.  M. Warchoł-Schlottmann, Proces neutralizacji nacechowanej leksyki potocznej na przykładzie wyrazów facet i kasa, „Poradnik Językowy” 2008, z. 5, s. 72-79.

357.  K. Waszakowa, Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne?, „Poradnik Językowy” 2003, z. 10, s. 3-11.

358.  K. Waszakowa, Dynamika zmian w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 1995, z. 3, s. 1-12.

359.  K. Waszakowa, O rozumieniu najnowszych zapożyczeń, w: Współczesna leksyka, pod red. K. Michalewskiego, cz. II, Łódź 2001, s. 156-167.

360.  K. Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa 2005.

361.  K. Węgrzynek, R. Przybylska, P. Żmigrodzki, Opis jednostek nieciągłych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, „Język Polski” 2012, z. 5, s. 367.

362.  P. Wiatrowski, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895-2005, Poznań 2010.

363.  E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.

364.  A. Witalisz, Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem, Kraków 2007.

365.  A. Witalisz, Neosemantyzm agresywny, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. K. Ożoga i E. Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006, s. 171-178.

366.  A. Witalisz, Nowsze anglosemantyzmy w języku polityki, „Język Polski” 2004, z. 5, s. 340-346.

367.  A. Witalisz, Od innowacji do upowszechnienia. Ekonomia językowa i jej konsekwencje (na przykładzie neologizmów semantycznych), w: Język a komunikacja 27. Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, pod red. J. Dybiec i G. Szpili, Kraków 2010, s. 233-242.

368.  M. Witaszek-Samborska, Neosemantyzmy w najnowszej warstwie leksyki polskiej (na podstawie materiałów z prasy), w: Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 125–137.

369.  M. Witaszek-Samborska, Nowe zapożyczenia angielskie wśród nazw potraw, napojów i produktów spożywczych w polszczyźnie ogólnej, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Poznań 2006, s. 118-133.

370.  M. Witaszek-Samborska, Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie, Poznań 1992.

371.  M. Witkowska-Gutkowska, O typach błędów fleksyjnych w użyciu imion i nazwisk, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XLV (2000), s. 203-210.

372.  B. Witosz, Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009.

373.  B. Witosz, Stylistyka prozy lat dziewięćdziesiątych - strategia niezhierarchizowanej różnorodności, w: B. Witosz, M. Wojtak, E. Sławkowa, A. Skudrzykowa, Style literatury (po roku 1956), pod red. B. Witosz, Katowice 2003, s. 63-96.

374.  M. Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010.

375.  M. Wojtak, Język artystyczny – podstawowe zakresy i przejawy polimorficzności, „Poradnik Językowy” 2008, z. 4, s. 3-20.

376.  M. Wojtak, Literatura a potoczne zachowania językowe, „Poradnik Językowy” 1993, z. 5, s. 255-258.

377.  M. Wojtak, Polityka językowa w administracyjno-prawnej sferze komunikacyjnej, w: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, pod red. J. Mazura, Lublin 1999, s.113-123.

378.  M. Wojtak, Potoczność w tekstach prasowych, w: Język trzeciego tysiąclecia II. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 28 lutego - 2 marca 2002), t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Seria „Język a komunikacja” 4, pod red. G. Szpili, Kraków 2002, s. 323-334.

379.  M. Wojtak, Potoczność w wypowiedziach prasowych a konwencje gatunkowe, w: Potoczność a zachowania językowe Polaków, pod red. B. Bonieckiej i S. Grabiasa, Lublin 2007, s. 131-145.

380.  Wokół słów i znaczeń I. Polszczyzna piękna i poprawna. Materiały pierwszej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2005.

381.  E. Wolańska, Właściwości komunikacyjne, genologiczne i językowe krótkiej wiadomości tekstowej (SMS). Wybrane zagadnienia, „Poradnik Językowy” 2002, z. 10, s. 21-30.

382.  J. Wrycza, Galaktyka języka Internetu, Gdynia 2010.

383.  Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia,  pod red. Z. Cygal-Krupy, Kraków-Tarnów 2008.

384.  Współczesne odmiany języka narodowego, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2004.

385.  Współczesne teorie komunikacji 2, pod red. A. Łaby, Wrocław 2009.

386.  Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

387.  K. Wyrwas, Ekskluzywny, „Język Polski” 2004, z. 4, s. 317-320.

388.  K. Wyrwas, Festiwal ekskluzywnych produktów niszowych, czyli o nowszych zapożyczeniach semantycznych w polszczyźnie, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 193-203.

389.  K. Wyrwas, Rywingate i pracoholik – derywaty sufiksalne czy złożenia?, „Język Polski” 2004, z. 2, s. 146-148.

390.  M. Zabawa, Jeszcze o nowych zapożyczeniach semantycznych w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2008, z. 9, s. 28-41.

391.  M. Zabawa, Nowe zapożyczenia semantyczne w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2004, z. 9, s. 59-68.

392.  Z. Zagórski, Z problematyki kultury języka i poprawności językowej, „Studia Polonistyczne” XX, 1992, s. 189-197.

393.  M. Zaśko-Zielińska, Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka, Wrocław 2002.

394.  P. Zbróg, Wybrane aspekty współczesnej kultury języka polskiego, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 344-352.

395.  D. Zdunkiewicz-Jedynak, Spolszczony angielski czy zangielszczony polski? Wpływ języka angielskiego na język generacji gadu-gadu, „Poradnik Językowy” 2008, z. 3, s. 50-61.

396.  D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

397.  H. Zgółkowa, Język subkultur młodzieżowych, w: Polszczyzna 2000, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999, s. 252-261.

398.  H. i T. Zgółkowie, Polszczyzna mediów w komunikacji codziennej – ślady i naśladownictwa, w: Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000, s. 51-59.

399.  J. Zimnowoda, Normatywistyka wobec zapożyczeń w języku polskim, „Poradnik Językowy” 1999, z. 8-9, s. 14-23.

400.  R. Zimny, Polskie językoznawstwo polonistyczne wobec odmian stylowych języka narodowego po 1989 roku, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 92-105.

401.  Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Komunikacja, „Seria: Mechanizmy Funkcjonowania Języka”, t. 3, pod red. R. Bizior, D. Suskiej, Częstochowa 2012.

402.  Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Poznań 2006.

403.  U. Żydek-Bednarczuk, Społeczeństwo informacyjne a problemy normy językowej, „Poradnik Językowy” 2007, z. 10, s. 23-33,  pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2010.

 red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu