UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


mgr Ewelina Woźniak-Wrzesińska
p. 314; e-mail: ewewoz@amu.edu.pl

konsultacje: czwartek 15.45-16.45, piątek 10.15-11.15

(aktualizacja 19.02.2018 r.)

O sobie

   W 2017 roku ukończyłam studia w Instytucie Filologii Polskiej UAM (w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych), broniąc pracę magisterską pt. Słowa we mgle. Leksyka, terminy i pojęcia w tekstach współczesnej humanistyki – wybrane zagadnienia. Problemy, które w niej omawiam (między innymi: mglistość pojęć, rozproszenie terminologiczne, rozproszenie terminów w tekstach naukowych z zakresu nowych mediów), zwróciły moją uwagę już podczas studiów licencjackich – na Uniwersytecie Łódzkim skończyłam nie tylko filologię polską, lecz również kulturoznawstwo (także w ramach studiów międzywydziałowych).
Moje dotychczasowe zaangażowanie zostało uhonorowane: Medalem Uniwersytetu Łódzkiego „za chlubne studia”, dwukrotnie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za wybitne osiągnięcia naukowe” oraz Medalem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający się udział w życiu Uniwersytetu”.

   W roku akademickim 2017/2018 rozpoczęłam studia doktoranckie pod naukową opieką prof. UAM dr hab. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej. Przy aktywnym wsparciu Pani Promotor, której obecność na mojej ścieżce rozwoju naukowego także uważam za wielkie wyróżnienie, rozpatruję zagadnienia związane z funkcjonowaniem takich samych terminów w różnych dyscyplinach humanistycznych. W szczególności zaś zajmuje mnie 1) relacja terminów względem przedmiotu opisu (odniesienie tego, co nienaukowe, do tego, co naukowe), 2) funkcjonalność terminów (precyzyjność – poziom znaczenia a poziom sensu).


Zainteresowania

Oprócz naukowych – z przyjemnością poszukuję ścieżek dostępu do umysłów moich licealnych uczniów. Ponadto lubię eksperymentować w kuchni, bez wątpienia jestem również smakoszem kawy i wszelkich wyrobów cukierniczych. Wspólnie z moim Mężem chętnie podróżujemy po znanych i mniej znanych zakątkach (a raczej przygraniczach) Polski, zwiedzamy muzea oraz oglądamy filmy i spektakle teatralne.


Publikacje

Artykuły

Językowa kreacja jednostki-obywatela na przykładzie artykułu I ustawy konstytucyjnej 23 kwietnia 1935 roku, „Vade Nobiscum” 2015, s. 263-269.
Tradycja i nowoczesność w formułach powitań i pożegnań na przykładzie języka mówionego mieszkańców gminy Zadzim, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2015, s. 239-248.
Nazwy profesji rzemiosła teatralnego na przykładzie haseł z wybranych słowników języka polskiego, w: Rzemiosło teatru. Etos – Profesje – Materia, red. A. Dąbek, W. Świątkowska,  s. 93-109, Kraków 2015.
 „Prusacy zostali wtedy zmuszeni do wycofania swojej armii” – stereotyp Niemca na przykładzie tekstów z podręcznika do historii, „Vade Nobiscum” 2016, s. 217-226.
„Umysł to za mało”. Kulturowy stereotyp humanisty – zarys perspektywy poznawczej
Kwartalnik Językoznawczy 2014, nr 4 [wersja elektroniczna].
Formy czasowników w didaskaliach „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego jako próba przełamania konwencji, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2016, s. 301-310.

Artykuły popularnonaukowe
Na marginesie miniatur słownych „Niesamowitych braci Limbourg” Beniamina M. Bukowskiego, „PRO_ARTE” 2016, nr 2 (130), [http://proarte.net.pl/na-marginesie-miniatur-slownych-niesamowitych-braci-limbourg-beniamina-m-bukowskiego/].


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2018
Document made with Nvu