UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


(aktualizacja 10.02.2016 r.)

Strona poświęcona:

Frazeologicznemu indeksowi rozgałęzionemu FRAZIR

   
FRAZIR jest częścią projektu badawczego, który został zgłoszony do finansowania w ramach 38. konkursu na projekt badawczy.
Wraz z koleżankami i kolegami z Zakładu Frazeologii i Kultury Polskiego zdecydowaliśmy się na wspólne opracowanie tematu

 Frazeologia współczesnej polszczyzny a norma frazeologiczna.
Weryfikacja kształtu formalnego i pełnego paradygmatu wybranej grupy idiomów na podstawie zasobów telematycznych

   Z tego powodu moje indywidualne prace nad indeksem FRAZIR zostały zawieszone. Niezależnie jednak od przyznania środków, próbkę indeksu opublikuję na tej stronie w późniejszym terminie (zakładałem wcześniej, że powiedzie się to już na koniec roku 2009).
   Projekt zajął pierwsze niefinansowane miejsce na liście rankingowej. Dziękuję serdecznie Recenzentom wniosku za wydane opinie, a Koleżankom i Kolegom z Zakładu za zaufanie i chęć współpracy  
Piotr Fliciński
   
    Informuję, że w kwietniu 2011 roku wznawiam pracę indywidualną nad indeksem FRAZIR. Mam nadzieję, że pod koniec roku będę mógł podzielić się z zainteresowanymi Czytenikami cząstkowymi wynikami badań.

   W październiku 2012 roku przedstawiłem na konferencjach naukowych dwa referaty, dla których płaszczyzną odniesienia był FRAZIR: 1. Migracja stylistyczna we frazeologii (w Gnieźnie) oraz 2. Frazeologiczny indeks rozgałęziony jako środowisko badań nad wielokształtnością związków idiomatycznych (w Poznaniu). Oba teksty będą opublikowane jeszcze w 2013 roku.

   Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy utwierdzają mnie w przekonaniu, że frazeologiczny indeks rozgałeziony - w proponowanej przeze mnie postaci -  okaże się pomocny badaczom frazeologii w ich pracy naukowej.

Piotr Fliciński
           

 O projekcie indeksu frazeologicznego wzmiankowałem w artykułach:

Wielokształtność związków idiomatycznych a norma frazeologiczna (na marginesie projektu indeksu rozgałęzionego FRAZIR), [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 163-173.

Przestrzeń telematyczna jako biblioteka, archiwum i kartoteka podręczna frazeografa, [w:] Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst. Język. Gatunki, red. nauk. D. Ulicka, Warszawa 2009, s. 151-159.

Frazeologiczny indeks rozgałęziony jako środowisko badań nad wielokształtnością związków idiomatycznych, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, pod red. G. Dziamskiej-Lenart i J. Liberka, Poznań 2013, s. 63-80.

Słownik wariancji tekstowej frazeologizmów – projekt leksykograficznyPrace Filologiczne” 2014, tom LXV, s. 113-124.red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2016
 Document made with Nvu