UAM PRACOWNIA LEKSYKOGRAFICZNA Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Gabriela Dziamska-Lenart

dr Gabriela Dziamska-Lenart
p. 314 i 316; e-mail: gdzlenart@wp.pl

konsultacje: czwartek 15.00-16.00


(aktualizacja 28.02.2017 r.)

O sobie

W latach 1980-1985 studiowałam filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1985 obroniłam pracę magisterską na temat Frazeologia w wybranych felietonach współczesnych (promotor dr hab. Tadeusz Skulina). Po studiach podjęłam pracę jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. W 1989 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W 1993 roku zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Języka Polskiego. Wraz z prof. Stanisławem Bąbą i dr Jarosławem Liberkiem redagowałam Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, który ukazał się nakładem PWN w 1995 r. W 2000 roku obroniłam pracę doktorską na temat Mechanizmy zmian frazeologicznych w polskiej felietonistyce współczesnej. Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Bąba, a recenzentami prof. dr hab. Jan Miodek i prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta. W 2004 roku opublikowałam książkę Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej. W latach 2011-2014 pełniłam funkcję kierownika Pracowni Leksykograficznej w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Przygotowuję rozprawę habilitacyjną Studia z polskiej frazeografii. Historia – metodologia – praktyka. Jestem członkiem Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, należę do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.


Zainteresowania

   Literatura polska, zwłaszcza poezja XX i XIX wieku, publicystyka powojenna i współczesna, felietonistyka XX wieku, frazeologia i słownictwo współczesnej polszczyzny, kultura języka polskiego, zagadnienia normatywne, dydaktyka języka polskiego, frazeografia – opis leksykograficzny  frazeologizmów, frazeologia biblijna, ponadto muzyka oratoryjna, poezja śpiewana, piosenka francuska i turystyka.


Publikacje

Książki

Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2004, ss. 151.

Słowniki

Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ss. 775. [współautorka wraz ze Stanisławem Bąbą i Jarosławem Liberkiem]

Artykuły


Sposoby zestrajania frazeologizmów z tłem leksykalnym w tekstach felietonów prasowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. I (XXI) Poznań 1994, s. 64-74.

Język a współczesne społeczeństwo polskie. W 75. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, „Życie i Myśl” 1994, nr 1, s. 87-91.

Antonimiczne modyfikacje stałych związków wyrazowych, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. II: Materiały III Kolokwium Językoznawczego Skrzynki 13-16 września 1993r. Pod red. M. Białoskórskiej i A. Belchnerowskiej, Szczecin 1995, s. 199-207.

Koncepcja słownika frazeologicznego współczesnej polszczyzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. II (XXII) Poznań 1995, s. 122-141. [współautorka wraz ze Stanisławem Bąbą i Jarosławem Liberkiem]

O sposobach rozszerzania łączliwości leksykalnej frazeologizmów (na materiale felietonów prasowych), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. III (XXIII) Poznań 1996, s. 132-158.

Frazeologiczne innowacje parafrazujące, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV: Materiały VI Kolokwium Językoznawczego Gniezno, 26-28 września 1996 r. Pod red. M. Białoskórskiej, Szczecin 1998, s. 87-99.

Wymiany leksykalne w stałych związkach wyrazowych, w: Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, t. IV, Poznań 1998, s. 185-204.

Aluzyjne nawiązania do frazeologizmów w tekstach felietonów, w: Język polski, współczesność, historia. T. II. Pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy. Lublin 2002, s. 11-24.

Frazeologiczne elementy stylu współczesnej felietonistyki, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2002, s. 39-48.

Frazeologiczne innowacje mieszane, „Studia Językoznawcze” t. I, Szczecin 2002, s. 39-53.

O pewnym typie frazeologicznych innowacji rozwijających – innowacje o funkcji korygująco- uściślającej, „Studia Językoznawcze” t. II, Szczecin 2003, s. 77-92.

Frazeologizm jako podstawa do tworzenia nowych jednostek leksykalnych, w: Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej, Szczecin 2004, s. 205-212.

Frazeologia jako tworzywo felietonów Stefana Kisielewskiego, w: Literatura i język, red. K. Meller, K. Trybuś, Poznań 2004, s. 273-281.

Innowacje frazeologiczne w felietonach Stefana Kisielewskiego, w: Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin pod red. J. Liberka, Poznań 2004, s. 83-93.

Zmiany schematów syntaktycznych wybranych związków frazeologicznych, w: Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu językowego, red. J. Bartoszewska, W. Mokijenko, H. Walter, Gdańsk 2004, s. 25-30.

Frazeologiczne innowacje rozwijające (na materiale powojennych felietonów polskich), w: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV, Szczecin 2005, s. 65-78.

Frazeologizmy określające cechy wewnętrzne człowieka w felietonistyce polskiej, w: Słowo. Tekst. Czas VIII. Człowiek we frazeologii i leksyce języków słowiańskich, pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2005, s. 97-102.

O komentowaniu frazeologizmów w tekstach felietonów prasowych, w: Język polski. Współczesność. Historia t. V, pod red. W. Książek- Bryłowej, H. Dudy. Lublin 2005, s. 33-45.

Z zagadnień defrazeologizacji stałych związków wyrazowych, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka, pod red. S. Bąby i P. Flicińskiego, Poznań 2006, s. 33-43.

Frazeologia biblijna w nowych słownikach frazeologicznych języka polskiego, w: Język religijny dawniej i dziś, pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka, M. Rybki, t. III, Poznań 2007, s. 205-213.

Rozwój frazeografii polskiej po 1989 roku, w: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, pod red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, Toruń 2007, s. 395-400.

Mechanizmy defrazeologizacji stałych związków wyrazowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XIV (XXXIV), Poznań 2007, s. 7-16.

Frazeologizmy określające wiek człowieka w tematycznych słownikach frazeologicznych języka polskiego, [w:] Słowo. Tekst. Czas IX. Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu, pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2008, s. 121-128.

Opis leksykograficzny frazeologizmów biblijnych w wybranych słownikach frazeologicnzych języka polskiego, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka, M. Rybki, t. IV, Poznań 2009, s. 151-163.

O tematycznych słownikach frazeologicznych języka polskiego, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 189-197. 

Nowe typy słowników frazeologicznych języka polskiego, [w:]  Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, pod red. M. Aleksiejenki i H. Waltera, SzczecinGreifswald 2010, s. 469-478.

110 lat polskiej frazeografii, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2010, s. 163-193.

Słowniki frazeologiczne języka polskiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej, A. Siwca, Chełm 2010, s. 41-56.

Kryteria oceny szkolnych słowników frazeologicznych, [w:] Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną, pod red. M. Święcickiej, D. Jastrzębskiej-Golonki, A. Rypel, Bydgoszcz 2010, s. 284-294.

Leksykograficzne rozwiązania problemu wielokształtności związków frazeologicznych (w wybranych słownikach frazeologicznych języka polskiego, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, pod red. P. Flicińskiego, Poznań 2011, s. 55-79.

Z dziejów polskiej frazeografii. Warianty gramatyczne leksykalne frazeologizmów w „Słowniczku frazeologicznym” Antoniego Krasnowolskiego z końca XIX wieku
, [w:]
Słowo. Tekst. Czas XI. Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym, pod red. M. Horody, M. Aleksiejenki, T. Szutkowskiego i H. Waltera, SzczecinGreifswald 2012, s. 485-492.

O zmienności znaczeń związków frazeologicznych (na materiale
Słowniczka frazeologicznego Antoniego Krasnowolskiego z końca XIX wieku), [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia... Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013, s. 453-461.


Dziedzictwo historyczno-kulturowe ukryte w zasobie frazeologicznym polszczyzny przełomu XIX i XX w. (na materiale
Słowniczka frazeologicznego Antoniego Krasnowolskiego z 1899 r.)
Studia Kaliskie 2013, t. 1. s. 29-49.

Zapomniane związki wyrazowe w Słowniczku frazeologicznym z 1899 roku Antoniego Krasnowolskiego, [w]: Nasz język w przeszłości  nasza przeszłość w języku 2, red. Izabela Kępka, Lucyna Warda-Redys, ss. 19-29, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, 2014.

Miejsce jednostki frazeologicznej w słowniku. O makrostrukturze słowników frazeologicznych języka polskiego, w: Słowo. Tekst. Czas. XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich, red. Michaił Aleksiejenko, Halyna Biłowus, Mirosława Hordy, Walerij Mokijenko, Harry Walter, ss. 233-243, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, 2014.

Frazeologizmy związane z kulturą i sztuką w słownikach frazeologicznych języka polskiego, [w]: Kulturowe konteksty języka, red. Beata Afeltowicz, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, ss. 57-66, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, 2014.

Kompetencje frazeologiczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w]: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, red. Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz, ss. 347-358, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2015.

Recenzje


Nowe spojrzenie na Słownik wileński, „Życie i Myśl” 1994, nr 1, s. 87-91. [Recenzja książki Bogdana Walczaka, Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Poznań 1991.]

Anna Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin 1993, ss. 248. „Język Polski” 1994, z. 2, s. 131-134.

Anna M. Komornicka, Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994, ss.299, „Język Polski” 1995, z. 4-5, s. 352-356.

Ewa Kołodziejek, Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny. „Język Polski” 1996, z. 1, s. 69-71.

Jarosław Liberek, Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań 1998, s.218. „Język Polski” 2000, z.1-2, s. 11-113.

Stanisław Koziara, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków 2001. ss. 343. „Język Polski” 2002, z. 4, s.306-308.

Problemy frazeologii europejskiej t. IV, pod red. A. M. Lewickiego , Lublin 2001, ss. 100, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. IX (XXIX), 2002, s. 261-263.

Ewa Kołodziejek, Licz się ze słowami... Językowa corrida 3, wyd. Poprawna Polszczyzna, Szczecin 2003, s. 236. „Język Polski” 2004, z.1, s. 62-66.

Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, red. A. Kubiak-Sokół, PWN, Warszawa 2007; Www.poradniajęzykowa.pl, red. K. Wyrwas, Katowice 2007, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XIV (XXXIV), Poznań 2007, s. 263-266.

J. Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin 2008. „Język Polski”, 2010, z. 3 s. 238-240.

E. Kołodziejek, M. Kabata, R. Sidorowicz, E-porady językowe. Szczecin 2009. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, t. 17 (37) s. 297-300.

Prace redakcyjne

[wraz z Jarosławem Liberkiem] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013, ss. 103.
[ red. naukowy] S. Bąba, P. Fliciński, J. Liberek, K. Skibski, Szkice frazeologiczne, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013, ss. 234.

Sprawozdania

V Kolokwium „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. II (XXII), Poznań 1995. [wraz z A. Krygier i D. Pluskotą].
red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu