UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Jan Zgrzywa

dr Jan Tomasz Zgrzywa
p. Collegium Polonicum w Słubicach; e-mail: jacholaufer@yahoo.com(aktualizacja 3.03.2017 r.)

O sobie

1993-1998 – studia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
1998-2000 – nauczyciel języka polskiego w Liceum ¶w. Marii Magdaleny w Poznaniu
1999-2000 – doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
2000-2003 – lektor języka polskiego na Christian-Albrecht-Universität w Kilonii
2003-2004 – lektor języka polskiego na Georg-August-Universität w Getyndze
od X 2004 – ponownie doktorant na WFPiK UAM
od X 2008 – wykładowca w Collegium Polonicum na kierunku Filologia Polska dla Cudzoziemców
od X 2009 – Wykładowca na Europejskim Uniwersytecie Viadrina


Zainteresowania

   Zajmuje się kultur± języka polskiego i językiem współczesnej literatury polskiej. 
   
Pasje: bieganie, samochody, muzyka operowa, dydaktyka.


Publikacje

Ksi±żki

Praktyczna gramatyka języka polskiego. Zestaw ćwiczeń dla ucz±cych języka polskiego, Słubice 2016 .
(on-line: http://www.cp.edu.pl/pl/public_relations/startsite_news/spalte_2/news/PraktycznaGramatyka_1_.pdf)

Aforyzmy w prozie Olgi Tokarczuk, Poznań 2016. 
(on-line: http://psp.amu.edu.pl/?type=book&id_asset=832)

Artykuły

Stylizacja na mowę potoczn± w wierszach Wisławy Szymborskiej „Terrorysta, on patrzy” i „W przytułku”, Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, Poznań 1998.

Próba interpretacji stylistycznej wiersza Wisławy Szymborskiej „Jacy¶ ludzie”
[ze Stanisławem B±b±], Prace Filologiczne, tom XLV, 2000.

Stylizacja na mowę do dziecka w dwóch wierszach Wisławy Szymborskiej „Pierwsza fotografia Hitlera” i „Spacer wskrzeszonego”,
[w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, tom VI, 2000.

Co dzi¶ znaczy wyraz nostalgia, 
Język Polski, 5, 2000.

Polonistyka w Kilonii - teraĽniejszo¶ć i przyszło¶ć [z Norbertem Nüblerem], „Postscriptum”, tom 39-40, 2001, 3-4.
 
Projektionen eines Übergangs: Tomek Tryznas Roman „Panna Nikt” als Märchen der Wendezeit
[z Anj± Tippner], [w:] Zeitschrift für Slavistik, 47, 2002, 3.

Wyrażenia metaforyczne z wyrazem ołtarz, 
Studia Językoznawcze
, tom I, Szczecin 2002.

Językowe zabawy Olgi Tokarczuk, 
Studia Językoznawcze
, tom II, Szczecin 2003.

Szkic stylistyczny interpretacji wiersza Juliusza Słowackiego pt. „*** Po¶ród niesnasek Pan Bóg uderza”
[ze Stanisławem B±b±]Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom VIII, 2002.

„Dom dzienny, dom nocny“ - metaforyczne kreowanie ¶wiata. Ciało i czę¶ci ciała,
[w:] Literatura i język, pod red. K.Meller i K. Trybusia, Poznań 2004.
           
O porównaniach w prozie Olgi Tokarczuk,
[w:] Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcj± Stanisława B±by i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Poznań 2006.

Vergleiche in der Prosa Olga Tokarczuks, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav 9), München 2006.

Innowacje frazeologiczne w prozie Olgi Tokarczuk, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 11, München 2008, s. 268-278.

Ausgewählte Übersetzungsprobleme bei der Übertragung der Aphorismen von Stanisław Jerzy Lec durch Karl Dedecius (z Christophem Michaelem), Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 2012, t. V, s. 107-117.


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu