UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Krzysztof Skibski
dr Krzysztof Skibski
p. 314, 239; e-mail: kskibski@amu.edu.pl


(aktualizacja 27.02.2018 r.)


O sobie

   W swoich wcześniejszych pracach naukowych zajmowałem się przede wszystkim badaniem języka poetyckiego, opisując różnorodność metaforyki, procesy semantyczne i wybrane zjawiska gramatyczne (jednym z przykładów jest książka poświęcona poezji Ewy Lipskiej – 2008 r.). Niektóre teksty z tego czasu dotyczą także leksyki najnowszej, semantyki frazeologizmów, ortografii polskiej oraz leksykografii. Zasadniczo koncentrowałem się na zjawiskach właściwych polszczyźnie współczesnej.

  W ostatnich latach zajmowałem się metodami badania języka poetyckiego ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu wiersza wolnego, czego efektem jest monografia opublikowana w 2017 r. Podjąłem w niej między innymi problem eliptyczności, tabularności, składni poetyckiej, frazeologii poetyckiej i kilku szczegółowych zjawisk wierszowych.

  Aktualnie pracuję nad współautorską książką dotyczącą poezji polskiej (XIX–XXI w.) zawierającą studia językoznawczo-literaturoznawcze oraz wywiady z twórcami.    

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu językoznawstwa współczesnego.

  Od 2012 r. pełnię funkcję wicedyrektora ds. dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej UAM.


Zainteresowania

literatura
językoznawstwo
działania teatralne
recytacja
historia sztuki współczesnej
muzyka wokalna 


Publikacje

Książki

Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym, Poznań 2017.

Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej, Poznań 2008.

 

Artykuły i rozdziały w monografiach

Złoty środek przewrócony. Figury dystansu w Powrocie z Warszawy na wieś Franciszka Karpińskiego (współautor: J. Borowczyk), w: Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora J.T. Pokrzywniaka, red. nauk. G. Raubo, K. Trybuś, Poznań 2017, s. 153–166.

Podmiot zaoczny, czyli sonet zwieńczony latami. Notatki niestacjonarne (współautor: J. Borowczyk), w: Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego pod red. P. Grafa i M. Cieliczko, Poznań 2017, s. 233–243.

Obiekt i akomodacja – o składni poetyckiej we współczesnych wierszach polskich (na przykładzie funkcji rzeczowników), „Forum Poetyki” 2017 (7), s. 66–79; http://fp.amu.edu.pl.

Poststrukturalistyczne inspiracje w badaniu języka poezji współczesnej, „Slavia Occidentalis” 2016, z. 73/1, s. 133–144.

Frazeologizmy Wisławy Szymborskiej w przekładzie. Propozycja kategorii śladu frazeologicznego (współautor: J. Studzińska), „Przestrzenie teorii”, tom 1, nr 25, 2016, s. 149–175.

Badania, dydaktyka, rynek pracy – koncepcja studiów dwuprzedmiotowych, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 4, s. 5–16.

Tłumaczenie: Research, Didactics, Job Market – Concept of Two-subject Studies, w: Education and research across time and space, Bitola 2017, s. 824–829.

Apozycja, szereg, parataksa – retardacja a składnia poetycka Julii Hartwig, w: Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig, pod red. B. Kuleszy-Gulczyńskiej i E. Winieckiej, Poznań 2015, s. 135–142.

Starzy Mistrzowie. Leopold Staff i Tadeusz Różewicz, czyli o tym, że przyjaźń i nauka pisania nigdy się nie kończą (współautor: J. Borowczyk), w: Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, pod red. J. Grądziel-Wójcik, J. Jastrzębskiej, Z. Kopcia, Poznań, 2014, s. 253–274;

Tłumaczenie: Staryje Mastera. Leopold Staff i Tadeusz Różewicz, ili o tom, czto drużba i obuczienije iskusstwu pisat’ nikogda nie zakancziwajutsja, w: Progułki po sowriemiennoj polskoj litieraturie. Sbornik staniej, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Jastrzębska, Z. Kopeć, Sankt Petersburg, 2015, s. 1–27.

Supozycja frazeologiczna w procesie odbioru tekstów literackich, w: Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich, pod red. M. Aleksiejenki, H. Biłowus, M. Hordy, W. Mokijenko, H. Waltera, Szczecin-Greifswald, 2014, s. 338–350.

Wielość ekspozycji – język poetycki według Edwarda Stankiewicza, w: Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. T. III, pod red. J. Migdał, A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013, s. 221–228.

Pozór stałości – gra w konwencję języka literackiego, „Studia Kaliskie”, 2013, tom 1, nr 1, s. 149–158.

Tabularność wiersza wolnego i jej konsekwencje lekturowe, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2013, tom 20 (40), nr 1, s. 75–92.

Struktura statystyczna polskiego systemu graficznego. Analiza historyczno-porównawcza (współautor: M. Osiewicz), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 19 (39), z. 2, 2012, s. 87–116.

Efekt elipsy wersowej jako kategoria analityczna lingwistycznego odbioru wiersza, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, red. nauk. P. Zbróg, Kielce 2011, s. 59–67.

Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, t. XVII (XXXVII), s. 139–151.

Zwyczaj językowy młodych Polaków a norma skodyfikowana współczesnej polszczyzny ogólnej w zakresie słownictwa oraz słowotwórstwa (współautorzy: A. Piotrowska-Wojaczyk, M. Szczyszek) „Studia Pragmalingwistyczne”, Rok II/2010, s. 135–150.

O przypadkowości w języku (współautor: M. Osiewicz), w: Literatura a filozofia, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Poznań 2010, s. 135–144.

Teoria determinizmu nieliniowego a perspektywy rozwojowe językoznawstwa (współautor: M. Osiewicz), „LingVaria” 2010, nr 1 (9), s. 19–27.

Inne zobowiązania języka literatury (po 1989 roku), w: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiego, t. I, Rzeszów 2010, s. 75–87.

Morfologiczna elipsa wersowa jako figura w idiostylu, w: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. Studia o języku i stylu artystycznym, t. V, pod red. K. Maćkowiaka i C. Piątkowskiego, Zielona Góra 2009, s. 257–266.

Przyszłość słowa – czynniki innowacyjności w komunikacji językowej, „Białostockie Archiwum Językowe” 9, Białystok 2009, s. 293–301.

Ponowoczesna dynamika zmian w normie językowej (współautor: M. Szczyszek), „Język Polski” LXXXIX, 2009, z. 4-5, s. 285–292.

Lingwizm w poezji współczesnej jako kategoria odbiorcza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2008, t. XV, s. 23–33.

Nowe formy wyrazowe dla tradycyjnych znaczeń leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej i leksykalnej we współczesnej polszczyźnie (na podstawie badań ankietowych) (współautor: M. Szczyszek), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2008, t. XV, s. 35–57.

Semantyczne i formalne uwarunkowania serii analogicznej (współautor: M. Szczyszek), w: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody. Studia o języku i stylu artystycznym, T. IV, red. naukowa K. Maćkowiak i C. Piątkowski, Zielona Góra 2008, s. 97–111.

Perspektywa tekstologiczna w badaniach współczesnej poezji polskiej (współautor: S. Bąba), w: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody. Studia o języku i stylu artystycznym, T. IV, red. naukowa K. Maćkowiak i C. Piątkowski, Zielona Góra 2008, s. 11–24.

Nowa fraza ktoś//coś jest lekiem na całe zło (współautor: S. Bąba), w: Studia linguistica in honorem Edvardi Breza, pod red. Małgorzaty Jaracz i Elżbiety Laskowskiej, Bydgoszcz 2008, s. 19–21.

Metaforyzacja a semantyczna potencja wiersza wolnego, „Literaturoznawstwo” 2007, nr 1, s. 227–235.

Rozważania o zwrocie być (znaleźć się) między Scyllą a (i) Charybdą (współautor: S. Bąba), w: Opuscula lingustica Georgio Treder dedicata, pod red. E. Brezy i Z. i A. Liców, Gdańsk 2007, s. 197–203.

Analiza leksykograficzna kilku wybranych konstrukcji słowotwórczych. Od „Słownika języka polskiego” S.B. Lindego do „Uniwersalnego słownika języka polskiego” pod redakcją S. Dubisza (współautor: M. Szczyszek), w: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, pod red. Joanny Kamper-Warejko i Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 379–393.

Język in medio, w: Komunikacja medialna, pod red. J. Wachowskiego, Poznań 2006, s. 75–90.

 

Wcześniejsze publikacje

 

Diatezy i diatetyczne paradygmaty w poezji Ewy Lipskiej (współautor: S. Bąba), w: Spotkania. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. naukowa M. Kita, B. Witosz, Katowice 2005, s. 195–203.

Działanie na czyjąś szkodę i działanie na czyjąś korzyść w świetle frazeologii potocznej (współautorzy: S. Bąba i P. Fliciński), w: Słowo. Tekst. Czas VIII. Człowiek we frazeologii i leksyce języków słowiańskich. Materiały VIII międzynarodowej konferencji naukowej w Szczecinie (27–28 maja 2005 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2005, s. 72–76.

Mechanizmy metaforyzacyjne w poezji współczesnej – rekonesans, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. V, pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Lublin 2005, s. 69–78.

O frazie Łyżka dziegciu w beczce miodu (współautor: S. Bąba), w: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Poznań 2005. s. 47–52.

Tekstowe metafory miłości w wierszach Wisławy Szymborskiej, Ewy Lipskiej i Julii Hartwig, w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XIV, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2005, s. 77–84.

Mechanizmy metaforyzacyjne w poezji Ewy Lipskiej – rekonesans, w: Beiträge zur Europäischen Slavistischen Linguistik POLYSLAV, t. VII, pod red. M. Bayera, M. Betscha i J. Błaszczak, Monachium 2004, s. 174–180.

Korelacyjna struktura semantyczna metafor w poezji Ewy Lipskiej, w: Literatura i język, pod red. K. Meller i K. Trybusia, Poznań 2004, s. 155–160.

Bibliografia naukowa Profesora Stanisława Bąby (zestawiona we współpracy z P. Flicińskim), w: Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań 2004, 31–45.

O notacjach frazeologizmów w słownikach ortograficznych, w: Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań 2004, s. 273–278.

O nowych derywatach typu impra, ściema, kolo, w: Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki językowej nominalizacji w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej, Szczecin 2004, s. 155–160.

O  wyrazach typu impra, ściema, nara, „Język Polski” 2003, z. 2, s. 152–153.

O pisowni nazw własnych i ich derywatów we frazeologizmach (współautor: S. Bąba), „Język Polski” 2003, z. 4-5, s. 288–293.

Osobliwe przypadki antropomorfizacji w poezji Ewy Lipskiej – o potrzebie precyzyjnego ujęcia definicji terminu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2003, X, s. 201–210.

Stylistyczne zabiegi antropomorfizacyjne w poezji Ewy Lipskiej (współautor: S. Bąba), w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. IX, pod red. Z Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2002, s. 7–17.

Niejasność zła według Ewy Lipskiej. Formalno-treściowe paralele wielkiej metafory, w: Studia Językoznawcze, t. 1, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, pod red. M. Białoskórskiej, Szczecin 2002, s. 329–338.

Frazeologizmy antropomorfizujące w poezji Ewy Lipskiej, w: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2002, IX, s. 171–189.

 

Recenzje

 

Rafał Zimny, Paweł Nowak, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa, 2009, „Linguistics Applied” 2011, s. 216–219.

Joanna Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitwne, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, t. XVII (XXXVII), s. 292–296.

Michał Szczyszek, Derywaty z przyrostkiem -owicz w języku polskim (doba nowopolska), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2006, XIII (XXXIII), s. 325–329.

 

Prace redakcyjne

 

Stanisław Bąba , Frazeologia polska, red. nauk. P. Fliciński i K. Skibski, Poznań 2009. 

Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009. 

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010. 

Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2011. 

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” nr 24, Etyka i etykieta w komunikacji językowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2012. 

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 28, Kultura języka w komunikacji zawodowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2014. 

Niepojęty przypadek, pod red. J. Grądziel-Wójcik i K. Skibskiego, Kraków 2015. 

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” nr 31, Kultura komunikacji w językach słowiańskich, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2016. 

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” nr 32, Kultura komunikacji w językach słowiańskich, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2016.

 


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2018
Document made with Nvu