UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Małgorzata Miławska
dr Małgorzata Miławska-Ratajczak
p. 314; e-mail: malgorzata.milawska@amu.edu.pl

konsultacje: 

(aktualizacja 19.02.2018 r.)

O sobie

   W czerwcu 2013 roku ukończyłam studia polonistyczne, broniąc pracę magisterską pt. Język bohaterem filmu. Analiza lingwistyczna Dnia świra Marka Koterskiego (uhonorowaną I nagrodą w kategorii prac językoznawczych w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego). Jej tematyka nawiązuje do moich wcześniejszych zainteresowań – po studiach licencjackich na filologii polskiej w zakresie filmoznawstwa, telewizji i kultury medialnej napisałam pracę pt. Filmowa dyskusja z nowomową. O języku polityki PRL-u w „Dreszczach” Wojciecha Marczewskiego.

   W roku akademickim 2013/2014 rozpoczęłam studia doktoranckie pod nieocenioną opieką naukową Pani Profesor Małgorzaty Witaszek-Samborskiej. Kilka najbliższych lat chciałabym poświęcić na badanie artystycznej kreacji polszczyzny w twórczości wybranych przedstawicieli kina autorskiego. 

   W październiku 2014 roku zostałam także uczestniczką Studiów Podyplomowych Logopedii prowadzonych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.


Zainteresowania

   Największą satysfakcję przynoszą mi próby interdyscyplinarnych poszukiwań na pograniczach językoznawstwa i filmoznawstwa. Interesuje mnie również logopedia.
   Jestem miłośniczką górskich wędrówek, gotowania w towarzystwie przyjaciół oraz – choć kiedyś trudno mnie było do nich przekonać – gier planszowych.
   Ponadto kocham koty – niestety, bez wzajemności.


Publikacje

Książki

Język bohaterem filmu. Analiza lingwistyczna Dnia świra" Marka Koterskiego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2015, ss. 162. 

Artykuły

Słyszeć ze zrozumieniem. O treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa, „Polonistyka” 2013 nr 8, s. 33-34. 

„Bulwar zachodzącego słońca”  zduszony śmiech topielca, „Spectrum Animae” [wersja elektroniczna].

Polszczyzna ponowoczesna – o eksperymentach językowych w „Zwale” Sławomira Shutego, „Kwartalnik Językoznawczy” 2012, nr 3 [wersja elektroniczna]. 

Językowe przejawy doświadczenia potocznego w „Dniu świra” Marka Koterskiego, „Białostockie Archiwum Językowe” 2013, nr 13, s. 203-226 [wersja elektroniczna]. 

Harmonia czy dysonans? O wulgaryzmach w „Dniu świra” Marka Koterskiego, „Słowo. Studia Językoznawcze” 2013, nr 4, s. 188-199.

Nasza niebajka  parafrazy tekstów reklamowych w „Dniu świra” Marka KoterskiegoPoznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2014, t. 21, z. 1, s. 169-183.

Kwinto, Siara i Yanek Drzazga - o antroponimach w wybranych filmach Juliusza MachulskiegoPoznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2014, t. 21, z. 2, s. 167-175.

To kłamstwo! Kopernik była kobietą! - sposoby budowania komizmu językowego w wybranych filmach Juliusza Machulskiego, w: Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, pod red. K. Burskiej i B. Cieśli, Łódź 2014, s. 337-249.

Recenzje

Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski, Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowe z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286, w: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2014, t. 21, z. 2, s. 199-203. 

 red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2018
Document made with Nvu