UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Piotr Flicińskidr Piotr Fliciński
p. 314; e-mail: flinta@amu.edu.pl

konsultacje: 

(aktualizacja 27.02.2018 r.)

O sobie

   Z zawodu technik elektryk, elektronik automatyki przemysłowej, z przekonania językoznawca. Praca naukowa jest moj± pasj±, a idea humanizmu przy¶wieca mi zawsze.
   Od rozpoczęcia studiów polonistycznych aż po dzi¶ zwi±zany jestem z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Zainteresowania

   Muzyka improwizowana


Realizowane tematy badawcze

Wielokształtno¶ć frazeologizmów we współczesnej polszczyĽnie: FRAZIR frazeologiczny indeks rozgałęziony (rozprawa habilitacyjna).

Frazeologia polska 1807-2007 – ewolucja formalna i semantyczna.

Neofrazeologizmy we współczesnej polszczyĽnie ogólnej (nieprzerwanie od 2003 roku).


Publikacje

Ksi±żki
Szkice frazeologiczne [ze Stanisławem Bab±, Jarosławem Liberkiem i Krzysztofem Skibskim], red. naukowa G. Dziamska-Lenart, Wydawnictwo 
Rys, Warszawa 2013, ss. 234. 

Słowniki
Słownik podstawowych terminów e-commerce, Wydawnictwo ManiBooks, Poznań 2015, ss. 100 [wersja elektroniczna w repozytorium AMUR].

Wielki słownik frazeologiczny, Wydawnictwo IBIS, Poznań 2012, ss. 512. 

Hip-hop słownik [ze Stanisławem Wójtowiczem], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 232. 

Artykuły

Correspondence and cluster analysis of free-drawn clocks in a group of children and adolescents with neurological and psychiatric diseases [współautorzy:  I. Kaczmarek, P. Kleka, B. Steinborn], Developmental Neuropsychology” 2017, t. 43, nr 1, s. 69-81, DOI: 10.1080/87565641.2017.1417412.

Wariantywno¶ć polskiej frazeologii a perspektywa anormatywna, w: Parémie národů slovanských VIII – „Parémie v 21. století“, red. U. Kolberová, S. Mizerová, s. 307-313, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrawa 2017.

Językowe i kulturowe uwarunkowania newsa [współautorka Małgorzata Miławska], „Przegl±d Humanistyczny 2016, t. 15, nr 1, s. 77-86.

Nowa frazeologia publicystyczna [współautorka Gabriela Dziamska-Lenart], Poznańskie Spotkania Językoznawcze 2016, tom 31, s. 11-25.

Migracja stylistyczna w zakresie frazeologii czy zapożyczenie wewnętrzne?, [w:] Dyskursy trzeciego tysi±clecia III (wyd. 2015), red. B. Afeltowicz i E. Pajewska, Szczecin, 2016, s. 47-59.

Wybrane aspekty nienormatywnej ł±czliwo¶ci frazeologizmów na podstawie danych korpusowych, [w:] Nowe zjawiska w języku, tek¶cie i komunikacji. V: Frazeologizmy,  pod red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilskiej, Olsztyn 2015, s. 35-47.

Słownik wariancji tekstowej frazeologizmów – projekt leksykograficznyPrace Filologiczne” 2014, tom LXV, s. 113-124.

„Analiza i opracowanie frazeograficzne zwi±zków idiomatycznych zawartych w dziewiętnastowiecznej prasie poznańskiej” — projekt badawczyPolonica” 2014, tom XXXIV, s. 125-139.

Pierwszy słowniczek frazeologiczny małego dziecka – wybrane elementy twórczo¶ci Grzegorza Kasdepkego, [w:] Kulturowe konteksty języka , pod red. B. Afeltowicz i J. Ignatowicz-Skowrońskiej, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2014, s. 67-77.

Probabilistyczno¶ć idiomów – eksperyment z zakresu frazeologii, w: Dyskursy trzeciego tysi±clecia II, red. Ewa Pajewska, Szczecin 2013, ss. 47-59.

Narodowy Korpus Języka Polskiego w warsztacie frazeografa i frazeologa tradycjonalisty, [w:] Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, pod. red. Wojciecha Chlebdy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 31-44.

Frazeologiczny indeks rozgałęziony jako ¶rodowisko badań nad wielokształtno¶ci± zwi±zków idiomatycznych, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teori± a praktyk± frazeograficzn±, pod red. G. Dziamskiej-Lenart i J. Liberka, Poznań 2013, s. 63-80.

Frazeologia w tekstach reklamowych (cz. 1. - idiomy w sloganach), [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013, s. 471-480.

Pozorna i rzeczywista fluktuacja zasobu frazeologicznego w przestrzeni zdemokratyzowanejStudia Kaliskie 2013, t. 1. s. 51-62.

Innowacje frazeologiczne w ¶wietle danych korpusowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2011, t. 18, z. 2, s. 9-19 [wersja WWW].

Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. B±by, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010, s. 21-32.

Wielokształtno¶ć zwi±zków idiomatycznych a norma frazeologiczna (na marginesie projektu indeksu rozgałęzionego FRAZIR), [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 163-173.

Przestrzeń telematyczna jako biblioteka, archiwum i kartoteka podręczna frazeografa, [w:] Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst. Język. Gatunki, red. nauk. D. Ulicka, Warszawa 2009, s. 151-159.

Frazeologia biblijna w przestrzeni telematycznej. Czę¶ć I: Zwroty, [w:] Język religijny dawniej i dzi¶ (w kontek¶cie teologicznym i kulturowym), pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka, M. Rybki, t. IV, Poznań 2009, s. 165-178.

Biblizmy frazeologiczne w Ewangelii według ¶w. Łukasza w przekładzie Zygmunta Kubiaka na tle innych przekładów [współautor S. B±ba], [w:] Polszczyzna biblijna - między tradycj± a współczesno¶ci±, pod red. S. Koziary i W. Przyczyny, t. II, Tarnów 2009, s. 99-110.

Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób zwi±zków idiomatycznych współczesnej polszczyzny, [w:] Nowe studia leksykograficzne II, red. nauk. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008, s. 105-116.

Co po „Psach” zostało? Refleksje frazeografa o niefilmowej przestrzeni współczesnej polszczyzny, „Images” [Special Issue: Polish Cinema 1908-2008. New Gaze], Gniezno 2008, Volume VI, Number 11-12, s. 189-197.

Nowe zwi±zki frazeologiczne a mediatyzacja polszczyzny ogólnej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XIV (XXXIV), Poznań 2007, s. 17-30.

Strzelić sobie w stopę [współautor S. B±ba], „Język Polski” 2007, z. 3, s. 262-264.

Forumowicz, forowicz, forumowiec, forowiec - derywaty nazywaj±ce uczestnika internetowego forum dyskusyjnego, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, pod red. R. Laskowskiego, R. Mazurkiewicza, Kraków 2007, s. 513-520.

Language change in the microcosm of  bilingual's L1 [współautorki A. Ewert i A. Słoboda], [w:] Challenging tasks for psycholinguistics in the New Century, ed. J. Arabski, Katowice 2007, s. 319-328.

Z życia wybranych frazeologizmów biblijnych we współczesnej polszczyĽnie, [w:] Język religijny dawniej i dzi¶, pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka, M. Rybki, t. III, Poznań 2007, s. 214-228.

Frazeologia w Słowniku wileńskim - rekonesans, „Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t. 5, Szczecin 2006, s. 69-79.

Refleksje nad zagadnieniem frazeologii potocznej w polszczyĽnie ogólnej, [w:] Nowe zjawiska w języku, tek¶cie i komunikacji, pod red. A. Naruszewicz-Duchlińskiej i M. Rutkowskiego, Olsztyn 2006, s. 57-65.

Wybrane frazeologizmy „sportowe” w normie użytkowej współczesnej polszczyzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, z. XIII (XXXIII), Poznań 2006, s. 31-49.

O zwrocie porównawczym bronić jak niepodległo¶ci, [w:] Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka, praca zbiorowa pod red. S. B±by i P. Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 22-32.

Hermeneutyka a stylistyka językoznawcza, „Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t. 4, Szczecin 2005, s. 79-91.

Wej¶ć (wskoczyć) w czyje (jakie) buty [współautor S. B±ba], „Język Polski” 2005, z. 4, s. 317-319.

Działanie na czyj±¶ szkodę i działanie na czyj±¶ korzy¶ć w ¶wietle frazeologii potocznej [współautorzy S. B±ba, K. Skibski], [w:] Słowo. Tekst. Czas - VIII. Człowiek we frazeologii i leksyce języków słowiańskich. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 27-28 maja 2005 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2005, s. 77-81.

Rozważania o zwrocie jeĽdzić na kim¶ (na czym¶) jak na łysej kobyle [współautor S. B±ba], [w:] Język polski. Współczesno¶ć - historia, pod red. W. Ksi±żek-Bryłowej i H. Dudy, Lublin 2005, s. 11-20.

Bibliografia prac naukowych Profesora Stanisława B±by (za lata 1963-2003) [współautor opracowania K. Skibski], [w:] Studia nad polszczyzn± współczesn± i historyczn±. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi B±bie w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań 2004 (ukazało się 2005), s. 31-45.

Idiostyl pisarza jako problem badawczy stylistyki, [w:] Studia nad polszczyzn± współczesn± i historyczn±. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi B±bie w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań 2004 (ukazało się 2005), s. 95-108.

Zamiatać co¶ pod dywan [współautor S. B±ba], „Język Polski” LXXXIV, 2004, z. 2, s. 144-146.

O dwóch litaniach Jacka Podsiadły [współautor S. B±ba], [w:] Literatura i język, pod red. K. Meller i K. Trybusia, Poznań 2004, s. 145-154.

Nowe jednostki frazeologiczne w zasobie współczesnej polszczyzny [współautorzy S. B±ba, J. Liberek], [w:] Słowo. Tekst. Czas - VII. Nowe ¶rodki nominacji w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Szczecin 21-23.11.2003, pod red. Michaiła Aleksiejenki i Marzanny Kuczyńskiej, Szczecin  2004, s. 199-204.

Kamień Pana Cogito - roztrz±sania semantyczne, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VIII, pod red. M. Białoskórskiej i L. Mariak, Szczecin 2002, s. 117-130.

Poetyzmy stylistyczne całun i obol w liryce Zbigniewa Herberta, [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. IX, pod red. Z. Kr±żyńskiej i Z. Zagórskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2002, s. 49-56.

Frazeologizmy jako ¶rodek budowania spójno¶ci stylistycznej w powie¶ciach Władysława Terleckiego, „Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t.1, Szczecin 2002, s. 55-62.

Poetyzmy stylistyczne w liryce Zbigniewa Herberta, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VII, pod red. M. Białoskórskiej, Szczecin 2001, s. 173-189.

Prace redakcyjne
Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka, praca zbiorowa pod red. S. B±by i P. Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach ¶wiatowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku, praca zbiorowa pod redakcj± M. Czermińskiej, K. Meller, P. Flicińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.

S. B±ba, Frazeologia polska. Studia i szkice, redakcja naukowa P. Fliciński i K. Skibski, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, ss. 459.

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywno¶ć we frazeologii, pod red. P. Flicińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 103. 

S. B±ba, Komentarze frazeograficzne, red. naukowy P. Fliciński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, ss. 266.

Recenzje
(Jan Grzenia, Język poetycki jako struktura polifoniczna. Na materiale poezji polskiej XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, Katowice 1999, ss. 133) „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, z. VII, Poznań 2000, s. 271-277.

(Aleksander Wilkoń, Język artystyczny. Studia i szkice, „¦l±sk”, Katowice 1999, ss. 188) „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, z. VIII, Poznań 2001, s. 214-220.

(Danuta Bieńkowska, Polski styl biblijny, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, ŁódĽ 2001, ss. 160) „Język Polski” LXXXIII, 2003, z. 1, s. 60-62.


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2018
 Document made with Nvu