UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


 (aktualizacja 28.02.2017 r.)

SPECJALIZACJE

KOMUNIKACJA KULTUROWA, KULTURA MEDIÓW CYFROWYCH

zajęcia kursowe prowadzone przez pracowników Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego

Teoretyczne podstawy komunikacji językowej

dr Jarosław Liberek

(wykład, 30 godzin, semestr II)

Krótki opis

   Wykład jest z założenia prowadzony dwukierunkowo. Z jednej strony prezentuje istotę znaków słownych jako takich oraz swoistość kodu językowego, z drugiej zaś ukazuje sposoby funkcjonowania tegoż kodu i najważniejsze uwarunkowania współczesnej komunikacji. Wszystkie problemy omawiane są z uwzględnieniem aspektów socjologicznych, psychologicznych i ogólnokulturowych. Studenci poznają prawa rządzące stosowaniem kodów werbalnych i najważniejsze koncepcje teoretyczne na ten temat. Część zagadnień prezentowana jest w kontekście zjawisk patologicznych, które zakłócają komunikację. Wykład stanowi niezbędną podstawę do dalszych studiów nad językiem i umożliwia zrozumienie uniwersalnych metod, pozwalających interpretować najróżniejsze teksty i najróżniejsze sytuacje komunikacyjne.

Literatura podstawowa (wybór)


Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Opracowali G. Godlewski, A. Mencel, R. Sulima. Wstęp i redakcja G. Godlewski, Warszawa 2003.
Encyklopedia języka polskiego. Pod red. S. Urbańczyka i M. Kucały, wyd. 3. poprawione i uzupełnione, Wrocław 1999.
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Pod red. K. Polańskiego, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, Wrocław 1999.
Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Redakcja naukowa J. Stewart, Warszawa 2007.
I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.
R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, redakcja naukowa i wstęp M.R. Mayenowa, t. 1 i 2, Warszawa 1989.
I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji. Wydanie nowe, Warszawa 2005.
Cz. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.
S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Przeł. P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska, redakcja naukowa U. Jakubowska, Warszawa 2007.
J. Simon, Filozofia znaku. Przełożył J. Merecki, Warszawa 2004.
A. Weinsberg, Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983.
U.M. Żegleń, Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń 2000.


Kultura komunikacji w mediach cyfrowych

prof. dr hab. Anna Piotrowicz

(konwersatorium, 30 godzin, semestr II)

Tematyka zajęć:

Norma wzorcowa – norma użytkowa a praktyka językowa w mediach cyfrowych.
Estetyczny aspekt kultury komunikacji w mediach cyfrowych.
Kultura uczestnictwa w nowych mediach.
Przeobrażenia funkcji językowych w komunikacji medialnej.
Sytuacje komunikacyjne w mediach cyfrowych.
Ekspansja potoczności w języku i w kulturze.
Przeobrażenia w kulturze a zmiany w modelu polskiej grzeczności językowej mediów cyfrowych.
Nowe gatunki w nowych mediach.
Zagrożenia związane z nowymi mediami – fakty i mity.

Zalecana literatura:

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.
E. Kołodziejek, Kto jest dzisiaj autorytetem językowym?, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 339-343.
E. Laskowska, Niektóre składniki sytuacji komunikacyjnej, w: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. I monografia z cyklu Sytuacje  komunikacja – konteksty, pod red. G. Sawickiej, Bydgoszcz 2010, s. 70-76.
M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.
M. Marcjanik, Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa 2014.
K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. 3. popr. i uzupełn., Rzeszów 2007, s. 52-76.
M. Peisert, Rozmowa pisana – nowa odmiana polszczyzny w Internecie, w: Współczesne odmiany języka narodowego, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2004, s. 145-151.
B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.
O. Tarasewicz-Gryt, Stare czy nowe? Retoryka nowych mediów, w: Nowe media a praktyki komunikacyjne, pod red. K. Pokornej-Ignatowicz, S. Jędrzejewskiego i J. Bierówki, Kraków 2013, s. 89-108.
D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.Internacjonalizacja komunikacji językowej

dr hab. Michał Szczyszek

(konwersatorium, 30 godzin, semestr II)

Krótki opis

   Charakter ćwiczeń wiąże się w oczywisty sposób z nasilającymi się procesami globalizacji, które powodują nie tylko coraz bardziej swobodny przepływ środków stylistyczno-leksykalnych i gramatycznych, ale wpływają też na szerzenie się wspólnych lub bardzo podobnych wzorców zachowań komunikacyjnych. Wzorce te, rozpatrywane na płaszczyźnie komparatystycznej, pozwolą uchwycić kształtowanie się wspólnych dla wielu społeczeństw sposobów konceptualizacji świata. Ważnym aspektem zajęć będzie ponadto uświadomienie studentom swoistości polszczyzny jako języka sytuującego się na pograniczu obszaru zachodnio- i wschodnioeuropejskiego. Zob. Proponowany rozkład materiału.

Literatura podstawowa (wybór)
 
– Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001 (artykuły: S. Dubisz, Język polski poza granicami kraju, s. 199-210; J. Rieger, Język polski poza wschodnimi granicami kraju, s. 211-222).
Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. K. Ożoga i E. Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006.
– Studia z teorii komunikowania masowego, pod red. B. Bobek-Ostrowskiej, Wrocław 1999 (artykuł: M. Zuber, Komunikowanie międzykulturowe, s. 24-41).
– Waszakowa K., Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa 2005.


Teksty dyskursu oficjalnego

dr hab. Michał Szczyszek

(warsztaty, 30 godzin, semestr II)

Krótki opis

   Warsztaty będące praktycznym uzupełnieniem konwersatorium Język w nowych mediach, a jednocześnie przygotowaniem do Kultury komunikacji językowej. Studenci będą analizować i opracowywać najróżniejsze teksty, pisma, komunikaty, informacje, przydatne na różnych poziomach komunikacji, a więc w zakresie komunikowania masowego, instytucjonalnego, grupowego, interpersonalnego, interpersonalnego wewnątrzosobowego (mentalnego). Być może warsztaty zostaną podzielone na dwa mniejsze: 2x15 godzin. Na pierwszych z nich studenci będą pracować nad tekstami i gatunkami mieszczącymi się w sferze działań komunikacyjnych, na drugich – nad tekstami i gatunkami mieszczącymi się w sferze działań celowych.


Język w nowych mediach

dr hab. Michał Szczyszek

(ćwiczenia, 30 godzin)

Krótki opis

   Zajęcia, nawiązujące swym zakresem merytorycznym do konwersatorium Style i gatunki mowy, będą stanowiły swoistą zapowiedź Kultury komunikacji językowej. Nacisk zostanie położony na wyjaśnienie kilku podstawowych relacji komunikacyjnych, a mianowicie tego, jak język funkcjonuje w mediach, jak media zmieniają język i jak język zmienia media, a również na zjawisko tzw. nowej piśmienności. Ponadto bardzo istotny będzie problem funkcji języka, zmieniającego się w bezkształtną masę, która zamiast być nośnikiem informacji, staje się barierą oddzielającą od rzeczywistości (wzrost rangi działań celowych kosztem działań komunikacyjnych, rola języka w nakręcaniu spirali milczenia, symulacja, instrumentalizacja, ideologizacja języka a ideologizacja przekazów medialnych, „kastowe” użycia języka i in.).

Językowe podstawy copywritingu

dr Piotr Fliciński

(konwersatorium, 30 godzin, semestr II)

Krótki opis


   Ćwiczenia mają na celu zapoznanie z podstawowymi mechanizmami języka reklamy oraz  wyrobienie umiejętności rozpoznawania, tworzenia (generowania) i krytycznej oceny okazów gatunku reklamowego. 

Literatura podstawowa


J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.
 
W. Budzyński, Reklama – techniki skutecznej perswazji, Warszawa 1999.
 
M. Ślużyński, Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych, Gliwice 2004.
 
J. Kall, Reklama, wyd. II zmienione, Warszawa 2002.
E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001.
– 
D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2005.
Murdoch, Kreatywność w reklamie, Warszawa 2004.


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu